Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Uit de Universiteits-Vrouwenkliniek van Prof. Dr. H. ïreub te Amsterdam.) VERLOSKUNDIG OVERZICHT UIT DB AMSTERDAMSCHE VROUWENKLINIEK GEDURENDE DE JAREN 1898 TOT EN MET 1913, DOOR Dr. TH. B. PHILIPS, oud-assistent der kliniek, thans tijdelijk Officier van Gezondheid 2de klasse EN Dr. 0. A. VAN LEEUWEN, assistent der kliniek. (Zie voor inhoudsopgaaf laatste bladzijde.) Inleiding. Toen in het begin van het jaar 1914 het nieuw-aangebouwde gedeelte der Universiteits-Vrouwenkliniek te Amsterdam voltooid was en in gebruik genomen werd, achtten wij het oogenhlik geschikt te trachten, een overzicht te geven van de verloskundige werkzaamheden der kliniek gedurende de jaren, welke zij gevestigd was op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis. Hoewel van het jaar 1898 reeds eenige maanden verloopen waren, toen de oude kraaminrichting buiten gebruik werd gesteld, verkozen wij toch, eehvoudigheidshalve, het tijdperk, waarover wij ons onderzoek wilden verrichten, te doen beginnen met den Isteu Januari 1898, terwijl met den Sisten December 1918 het onderzoek afgesloten zou worden. Het omvat dus een tijdperk van 16 jaren. Ofschoon tengevolge van verandering van inzichten op verschillende punten de therapie bij sommige afwijkingen, als placenta praevia en eclampsie, inden loop dier 16 jaren min of meer aan wijzigingen onderhevig is geweest, meenden wij toch het geheele tijdvak zonder verdere onderverdeeling in beschouwing te mogen nemen, temeer omdat de opperste leiding steeds in dezelfde handenwas. Het is niet onmogelijk, dat een statistiek, loopende overeen

Sluiten