Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 aan pneumonie, 1 ten gevolge vaneen gebrekkig behandeld haematoom van de vagina, waarbij de bijna leeggebloede vrouw, inde kliniek gebracht, tijdens de tangverlossing bezweek (H. M. 12, jaar 1900; zie ook Tre u b, Leerboek der Yerloskunde, zesde gedeelte, hoofdstuk 3). De totale mortaliteit bedroeg dus 12 gevallen, d.i. 2,6 0/o. Perineaa Irup turen. Het aantal perineaalrupturen bedroeg 284, d.i. ruim 60 0/o. Bij de 288 primiparae bedroeg het 227, d.i. bijna 79 °/0. v „ 179 rnultiparae „ „57, „ „ 82 „ Brix vond voor het geheele aantal 51,5 °/D, „ de primiparae 67,1 „ „ „ rnultiparae 20,8 „ Hij vond dus ietwat lagere cijfers, doch evenals wij, dat de primiparae het leeuwenaandeel erin hebben. Yoor de moeders komen wij, evenals hij, tot het resultaat, dat de tangverlossing in het algemeen voor haar alleszins gunstig is te noemen. Mortaliteit der kinderen. Er werden 416 kinderen door middel van den forceps levend geboren, van welke er 18 spoedig stierven, terwijl 50 kinderen dood ter wereld kwamen en in 1 geval niet is vermeld, of het kind leefde of doodwas. Yan de 18 kinderen, die spoedig overleden, waren 8 onvoldragen, waarbij dus zeker niet alleen aan een schadelijken invloed van den forceps mag gedacht worden. Ook bij de overige 10 kan men niet zeggen, dat de tang alleen schuld had, daar bij enkelen ervan de toestand der moeder vóór de verlossing ook invloed uitoefende op dien van het kind (o. a. eolampsie, sterke bloeding). In het geheel waren er 370 voldragen en 49 onvoldragen kinderen, terwijl in 48 gevallen niet bekend is, of wij te doen hadden met voldragen of onvoldragen kinderen. Bij de 50 dood ter wereld gekomen kinderen was in 11 gevallen het kind vóór de operatie reeds dood (daaronder 4 geraacereerde kinderen); in 8 gevallen eclampsie der moeder in het spel en in 1 geval kolpaporrhexis. Er blijven dus 50 (11 -j- 8 -(- 1) = 30 gevallen over, waarin de forceps zekere schadelijke invloeden kan hebben doen gelden. Gaan wij daarbij de verschillende indicaties, ter wille van het kind gesteld, na, dan blijkt dat:

41

Sluiten