Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENKELE OPMERKINGEN OYER KRAAMZIEKÏEN EN DE BEHANDELING DAARAAN, DOOR B. J. KOUWER, te Utrecht. Toen het nog vrede op aarde was, bereidde men zich voor op het Internationale Gynaecologische Congres, dat in 1915 in Amerika zou worden gehouden. Als eender onderwerpen, voor breede voorbereiding en behandeling aangewezen, was de bespreking der kraamziekten uitgekozen. Yoor ons land zou de heer K. de Sn o o zich belasten met het bijeenbrengen der opvattingen van Nederlandsche verloskundigen over dat onderwerp; met bekwamen spoed zette hij zich aan den arbeid en zond o. a. aan vele obstetrici in ons vaderland een uitgebreide vragenlijst. De beantwoording daarvan vereischte echter zooveel arbeid, dat slechts weinigen aan zijn verzoek konden voldoen en dan nog slechts ten deele. Als eerste vrucht van zijn pogingen ontspon zich o. a. een discussie inde vergadering der Nederlandsche Gynaecologische Yereeniging, met een uitvoerige beschouwing van den heer de Sn o o zelf als uitgangspunt1). Ik zelf bleef geheel in gebreke hem het verlangde materiaal te leveren. Intusschen doofde de oorlog alle vooruitzichten op een in afzienbaren tijd te houden internationaal congres uit! Toch ware het jammer, als het begonnen werk moest doodloopen. Ik zelf acht mij althans verplicht niet doof te blijven voor de opwekking, door den heer de Sn o o gegeven, en meen, dat wij, voorloopig alleen met nationale belangstelling vervuld, wat de bespreking van het bedoelde vraagstuk betreft, toch, ieder op zijn tijd, alvast in ons Tijdschrift kunnen medewerken aan het onderzoek, door hem ter hand genomen. Ik zal mij daarbij dan echter veroorlooven mij los te maken van zijn vragenlijst. Eender moeilijkste vragen is, om te beginnen, deze: hoe staat het met de veelvuldigheid van kraambedziekten inde moderne kli<) Zie Nederl. Tijdsein, v. Verlost, en Gjnaec. XXIV, blz. 291. Nederl. Tijdsein', v. Verlost, en Gynaec. XXV. 10

Sluiten