Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft. Wij zien een belangrijke tonusverhooging, trapvormig oploopen van de kromme en tetanus. Yan groote hoeveelheden zag ik geen verlaging van den tonus. Inden regel was het gevolg van groote doses een regelmatige kromme, met krachtige doch weinig talrijke samentrekkingen. Yan kleine hoeveelheden secacornine (0,025 tot 0,1 oM3. op 600 oM3. zoutoplossing volgens Ringer), ziet men bijna steeds een verhooging van den tonus, meestal een trapvormig oploopen van de kromme, waarop dan dikwijls gedurende korten tijd de uterus in blijvenden contractietoestand, in tetanus, is. Wij krijgen dus hetzelfde beeld als in kromme II van extr. secalis corn. liq., doch bij secacornine vinden wij* deze werking veel geregelder. Een enkele maal ziet men, dat alleen de contracties sterker worden of de veelvuldigheid van de samentrekkingen toeneemt, zonder dat er een belangrijke tonusverhooging met tetanuskarakter optreedt. In groote hoeveelheden van sen 10 cM3. werkt secacornine tonusverlagend, terwijl het aantal samentrekkingen afneemt; soms gaat de verslapping tot paralyse toe. Kromme IY laat den tonusverhoogenden invloed zien van 0,05 cM3. en 0,1 cM3. secacornine, terwijl 0,025 cM3. onwerkzaam bleef. De kromme gaat golfsgewijze omhoog en men ziet veelvuldige kleine samentrekkingen bij maximale verkorting. Ook hydrastinine geeft in kleine hoeveelheden (15 tot 40 mgr. op 600 cM3. Ringer’s vloeistof) tonusverhooging, zij het ook soms in geringe mate, met neiging tot tetanus. Ik gebruikte voor het onderzoek hydrochlofas hydrastinini van Merck. In enkele gevallen zag ik van toevoeging van grootere hoeveelheden hydrastinine (200 tot 400 mgr. op 600 cM3. Ringer’s vloeistof) weder daling van den tonus. Kromme Y brengt in beeld den invloed van 15 mgr. hydrochloras hydrastinini. De tonus neemt toe, de uferuskromme gaat trapvormig omhoog, terwijl de veelvuldigheid der golfjes toeneemt. Alle vijf onderzochte middelen, extr. secalis corn. liq., extr. hydrastis canad. liq., extr. erodii oicut. liq., secacornine en hydrochloras hydrastinini, oefenen dus in meerdere of mindere mate een tot samentrekking prikkelende werking uit op den uitgesneden overlevenden uterus. Secacornine werkt beter dan extr. sec. corn. liq., en vooral hydrastinine is veel constanter en krachtiger in zijn werking dan extr. hydrastis canad. liq. Het is te verwachten, dat wanneer eenmaal uit het erodiumextract het werkzame bestanddeel is afgesplitst, dit ook krachtiger en constanter in zijn werking zal zijn dan het extr. erodii zelf. Wanneer wij nu de drie praeparaten secale, hydrastis en erodium ondreling vergelijken, dan vinden wij het volgende. Extr. sec. corn. liq.

175

Sluiten