Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHANDELING YAN HET PIBROMYOMA ÜTEBI MET X-STRALEN OF DOOR MIDDEL YAN OPERATIE DOOR Prof. B. J. KOUWER. • Eenigen tijd geleden heb ik mijn meening uitgesproken over de beteekenis der stralenbehandeling inde gynaecologie x) en heb ik deze in het algemeen verwerpelijk en verderfelijk genoemd. Zooals te verwachten was, is de tegenspraak niet uitgebleven 2). Ik stel mij voor, thans mijn standpunt uitvoeriger toe te lichten en wel voornamelijk op grond van mijn persoonlijke ervaringen ten opzichte van het iibromyoma uteri. Hiervoor staan mij 779 eigen ervaringen ten dienste, die echter niet het geheele ziekenmateriaal van 1899 tot en met 1915 omvatten. Terwijl ik nl. de aanteekeningen omtrent alle particuliere patiënten ter beschikking heb, geopereerden en niet geopereerden, is het mij niet mogelijk geweest uit het materiaal der universiteitskliniek de patiënten bijeen te zoeken, die enkel poliklinisch werden behandeld. Yoor dit reusachtige en niet zee* dankbare werk ben ik teruggedeinsd! Ik heb dus verwerkt de geschiedenissen van alle particuliere patiënten en van alle inde kliniek opgenomen vrouwen met uterusmyoom, maar slechts een klein gedeelte van de aanteekeningen der polikliniek. , Mijn bedenkingen tegen de stralenbehandeling bestaan: 1° inde miskenning der waarde van den eierstok, 2° inde miskenning van onze diagnostische tekortkomingen, 3° in het ongeoorloofde populariseer en der nieuwe methode onder niet-deskundige artsen en al te goed vertrouwende leeken. Miskenning der waarde van den eierstok: ik heb de stralenbehandeling inde gynaecologie (en ik niet alleen!) gelijkgesteld met castratie der vrouw; dit wordt door de voorstanders met kracht, zelfs met verontwaardiging bestreden. Sommigen van hen beweren, 1) ïfed. Tijdschrift voor Geneeskunde 1915, 11, N°. 9, blz. 1245. 2) Driessen, Boer ma, Voorhoeve, Ibid. blz. 1374, blz. 1494 en blz. 2117. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaecol. XXY. 15

Sluiten