Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROL VAN PRAENKEL’s GASBACIL IR HET KRAAMBED EN TIJDENS DE BARING DOOK Dr. J. L. B. ENGELHARD. (Mededeeling uit de Vrouwenkliniek der Kijks-Universiteit te Utrecht). Zoo berucht als de bacillus aerogenes capsulatus van Fraenkel inde chirurgie is als verwekker der gasphlegmone, zoo weinig bekend is hij gelukkig inde verloskunde. Een geval van foudroyante sepsis, door dezen bacil veroorzaakt, schijnt mij daarom uit een casuistisch oogpunt merkwaardig genoeg om medegedeeld te worden, temeer daar dit mij inde gelegenheid stelt, ten eerste de aandacht te vestigen op een typisch, maar toch nog vrij zelden waargenomen symptoom bij dezen vorm van sepsis, en ten tweede de verschillende wijzen, waarop de bacil op het organisme kan inwerken, inde litteratuur te bestudeeren. Bij een ongehuwde, volkomen gezonde 1-gravida van 31 jaar ontdekte ik een zwangerschap van BV2 maand. Twee weken later zag ik haar in het ziekenhuis ineen volkomen onherkenbaren toestand terug. De huidskleur was roodbruin over het geheele lichaam, de lippen donkerblauw, de solerae donkergeel, het mondslijmvlies eveneens bruin. De ademhaling was frequent, ongeveer 80 inde minuut; de vrouw hapte echter niet naar lucht. De pols was zeer rad, 150, klein en week, zoodat een karaferinspuiting dadelijk werd toegediend; temperatuur 39.5. Liet bewustzijn was inzoover ongestoord, dat zij inlichtingen kon geven; echter geloof ik niet, dat zij van den ernst van haar toestand een goed besef had. Nu en dan klaagde zij over schietende pijn inden buik en de ledematen en had zij veel dorst. Inde longen werden geen afwijkingen gevonden, evenmin aan hot hart. De buik was niet opgezet, nergens pijnlijk bij drukking of gespannen. Bij het optreden van de pijnen zag men geen peristaltiek, evenmin voelde men de spieren van buikwand of ledematen zich spannen. Uit de vagina kwam een weinig wankleurig, niet stinkend, bloederig vocht; korten tijd na haar binnenkomst zag ik onder een

Sluiten