Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

methoden zijn, waar wij h.v. door enucleatie het geheele genitaalaparaat kunnen behouden, waar wijde ovaria kunnen sparen, blijft dit in het algemeen verre te verkiezen hoven de castratie door bestraling en slechts bij hooge uitzondering zou spreker zelf adviseeren tot bestraling over te gaan. Dr. Dri essen vindt het gelukkig, dat prof. Kouwer tenminste in uitzonderingsgevallen de bestraling zou adviseeren en hij hoopte, dat die uitzonderingsgevallen al talrijker en talrijker zouden worden, want volgens zijn opinie is de bestraling vaak een onmisbaar en niet te versmaden geneesmiddel. Hij herhaalt nog eens, dat de bestraling niet inde plaats komt van de operatie, doch alleen het aantal gevallen inkrimpt. Wat de foutieve diagnoses en de maligniteit betreft, daarvoor acht spreker het noodzakelijk, dat de bestraling in handen van don gynaecoloog blijft of althans deze de patiënte blijft controleeren. Daar niets meer aan de orde is, sluit do Voorzitter de vergadering. Na afloop van de vergadering werden de leden genoodigd aan een keurig noenmaal, opgediend ineen met palmen versierde zaal. Als curiosum dient hierbij vermeld, dat wittebrood aanwezig was, waarop verscheidene leden, ondanks de vele smakelijke gerechten, als hongerige wolven aanvielen. Toen het maal inde Rijks-Kweekschool voor Vroedvrouwen geëindigd was, moesten enkele deelnemers weder uit Rotterdam vertrekken, Ben tiental leden, dat overgebleven was, sloot zich nu nauwer aaneen en bracht de rest van den dag op zeer genoegelijke wijze door. Met auto’s werd een gereedliggende boot opgezocht, waarmede de rivier opgevaren werd tot voorbij Krimpen a. d. Lek, terwijl er zorg gedragen was, dat men zich tijdig kon versterken tegen den kouderen terugtocht. Na in Rotterdam te zijn teruggekomen, moesten nog een tweetal leden, zeer tot hun spijt, ons inden steek laten. Aan het middagmaal inde Doelen, van den dag, aangeboden door de Sn 00, kon dus maar een achttal heeren aanzitten. In klein gezelschap kon men echter te beter de waarde van de gezelligheid op prijs stellen. Was het wonder, dat men er van sprak ook in het vervolg aan de vergaderingen een intiem samenzijn te doen aansluiten, ongeveer inden geest als heden met zooveel succes geschiedde? Was het niet van zelf sprekend, dat zelfs stemmen opgingen het gaan naar de vergaderstad ook voor de echtgenoote een uitstapje te doen zijn?

297

Sluiten