Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus een stijging als in liet bloed. Het is mij niet bekend, of nauwkeurige analyses zijn gedaan van lymphe en weefselvooht inde zwangerschap en van het kinderlijke bloed, maar het lijkt waarschijnlijk, dat het NaCl-gehalte ook daarvan is verhoogd. Een gevolg der toeneming van het keukenzout in het bloed is stijging van de bloedsdrukking. Reeds Morris Siemens en F. C. Goldsborough *) en Sahuras 2) hebben aangetoond, dat inde laatste maanden der zwangerschap de bloedsdrukking niet onbelangrijk is verhoogd, terwijl zij enkele dagen na de bevalling weder normaal is. Ook Bar 3) vond inden regel bij normale zwangeren een stijging, maar niet zelden wordt deze door toevallige omstandigheden, als spierarbeid en verscheidenheid van voedsel, onmerkbaar. Dat die stijging, zooal niet geheel, dan toch voor een deel afhankelijk is van de toeneming van het keukenzout in het bloed, volgt uit de proeven van Bar, die willekeurig, door grootere of kleinere hoeveelheden NaCl bij het voedsel te geven, de bloedsdrukking kon doen stijgen en dalen. Pig. 1, overgenomen uit het werk van Bar, verduidelijkt dit. Men ziet daaruit, dat, ofschoon de hoeveelheid NaCl per dag van 8,5 tot 16 Gram toeneemt, de hoeveelheid, die uitgescheiden wordt, daarmede vrij wel gelijken tred houdt, maar dat de bloedsdrukking belangrijk stijgt. Die verhoogde bloedsdrukking is dus het middel, waarvan het organisme zich bedient, om zich van het overtollige HaCl te ontdoen. Dit heeft echter alleen betrekking op het ïvaCl uit het bloed, niet op dat uit de weefselspleten, want oedemen bleken geen invloed op de bloedsdrukking te hebben. Uit het voorgaande volgt, dat er inde zwangerschap hij gebruik van gewoon gezoriten voedsel regelmatig retentie van keukenzout plaats heeft. De tolerantie voor KaCl is verminderd. Waar niet zwangeren zonder bezwaar 15—20 Gram keukenzout per dag kunnen verdragen, vond Ba r, dat de tolerantie inde zwangerschap daalt tot 6 7 Gram. Dit verklaart dus de regelmatige retentie van keukenzout inde zwangerschap, die inden regel door stijging van de bloedsdrukking binnen zekere perken wordt gehouden. Dank zij die stijging van de bloedsdrukking ontstaat dus een nieuwe evenwichtstoestand. De vrouwen gevoelen zich volmaakt gezond; alleen door nauwkeurig onderzoek kan men aantoonen, dat er een *) W. Morris Slemons en F. C. Goldsborough. Zentralblatt. f. Gyn. 32. N°. 21. 2) Saburas. Beitrage zur Geburtsb. u. Gyn, 14de Bd. 1909. 3) P. Bar. Legons de pathologie obstétrioale, 11. 1907.

36

Sluiten