Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 December wordt plotseling een gemacereerde foetus van 300 Gram geboren. Er volgt een sterke nabloeding; de adhaerente placenta wordt in stukken en brokken met de hand verwijderd. Het kraambed was koortsvrij. Reeds na 12 dagen bevatte de urine geen eiwit. Uit de gewichtskromme blijkt, dat al het oedeem reeds vóór de haring verdwenen was. De bloedsdrnkking was na 10 dagen nog 120 m. d. De zoo plotseling optredende verbetering van den algemeenen toestand met vermindering van de eiwitafscheiding, daling van bet lichaamsgewicht en daling van de bloedsdrnkking hangen zeer 'waarschijnlijk samen met het sterven der vrucht. Opmerkelijk is, dat de albuminurie het langst bleef bestaan en eerst na de baring geheel verdween, terwijl de zoutretentie spoedig na den dood der vrucht was verdwenen. De stofwisselingsproducten der niet meer functioneerende, maar nog levende placenta onderhielden dus nog wel het nierlijden, maar waren niet meer in staat de keukenzoutretentie te handhaven. Vergelijken wij deze drie met zoutloos diëet behandelde patiënten met dergelijke patiënten, die met melkdiëet behandeld werden, dan treft ons een zeer groot verschil, niet alleen inde uitgebreidheid van de oedemen, maar vooral ook inden subjectieven toestand. Onder zoutloos diëet gaat het den patiënten veel beter, zij braken niet of weinig, zij zijn lang niet zoo suf en voor vrees voor eclampsie is niet de minste aanleiding. Bij een volgende zwangerschap zullen deze vrouwen goed doen van het begin af een zoutloos diëet te volgen; het is dan niet onwaarschijnlijk, dat het kind, evenals in het straks genoemde geval XXII, inleven blijft en de zwangerschap zonder aanmerkelijke stoornissen afloopt. A priori zullen wij minder sprekende resultaten kunnen verwachten bij de vrouwen met nephritis, zonder oedemen. Toch kan het zoutloos diëet ook hier het melkdiëet vervangen, in het bijzonder ten voordeele van het kind, en wanneer dat gedurende de geheele zwangerschap noodig is, wordt er door de meeste vrouwen de voorkeur aan gegeven. Zoo o.a. in het volgende geval. Geval XXXYI. 1918. N°. 304. 11-para. 36 jaar. Laatste menstruatie 21 Januari. De laatste drie maanden der vorige zwangerschap had patiënte wegens nephritis bedrust en melkdiëet moeten houden. Een half jaar na de bevalling deed zij weder een rustkuur, zonder dat de nephritis echter geheel genas. Toch beliep deze zwangerschap ongeveer tot de 30ste week zonder klachten; toen werd li°/oo

73

Sluiten