Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar een belangrijke daling van de bloedsdrukking trad eerst na de baring op. Ook in eenige andere kortelings waargenomen gevallen trad eerst na de baring een belangrijke daling van de bloedsdrukking op, ofschoon de algemeene toestand onder zoutloos dieet zeer verbeterde. Bij een vrouw met chronische nephritris en retinitis albuminnrica, bij wie Avegens toenemende gezichtsstoornissen partus praematurus werd opgewekt, bleef ook gedurende de eerste 10 dagen na de baring de bloedsdrukking nagenoeg 200 m.M. kwikdruk. Daar tegenover staat, dat wijde bloedsdrukking, zooals in het boven aangehaalde geval, nog in twee andere gevallen na den dood van het kind zagen dalen, terwijl zij daarvóór geen neiging tot dalen vertoonde. Deze onderzoekingen moeten intusschen met nog vele vermeerderd worden, om tot eenig besluit te kunnen leiden. Om uitte maken, in hoeverre het keukenzout in pathologische gevallen invloed op de hooge bloedsdrukking heeft, zouden nauwkeurige bepalingen van het NaCl-gehalte van het bloed moeten Avorden gedaan; de chlorometer van Strauss is daartoe niet bruikbaar. Het zij opgemerkt, dat de hooge bloedsdrukking niet het gevolg is van ureum-retentie; verschillende mededeelingen stemmen daarin met elkander overeen, dat het ureumgehalte van het bloed bij vrouwen met eclampsie en dreigende eclampsie niet verhoogd is, en ook ik vond met het toestel van Ivon het ureumgehalte eerder verminderd dan toegenomen. Maar behalve ureum zijn er nog zooveel andere stoffen, zooals die van het ei en van de klieren met imvendige secretie, die wellicht de bloedsdrukking kunnen doen stijgen —ik denk hier in het bijzonder aan de hypertrophische bijnier dat het verkeerd zou wezen, a priori aan den invloed van het keukenzout op de bloedsdrukking al te groote waarde toe te kennen. Yan beteekenis is het intusschen, dat door zoutonthouding, ook zonder dat daardoor de bloedsdrukking belangrijk daalt, het uitbreken van eclampsie wordt voorkomen. Dit zou dus wijzen op een overheerschenden invloed van de keukenzout-retentie op de algemeene intoxicatie. Algemeene toestand. De invloed van het zoutloos diëet op den algemeenen toestand was meestal zeer treffend. Patiënten, die zelfs onder melkdiëet suf bleven en bleven klagen over hoofdpijn en braken, leefden onder zoutloos diëet op, al verdwenen ook niet altijd alle bezwaren. Slechts een enkele maal, bij chronische nephritis en in geval IY, namen de subjectieve klachten toe, zoodat wij tot kunstmatige vroeggeboorte moesten overgaan. "Wellicht berust de verklaring dier gunstige werking eenvoudig op een vermindering

94

Sluiten