Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat niet, want dat cijfer zegt hoegenaamd niets, omdat het in hoofdzaak betrekking heeft op onderzoekingen der urine na het begin der aanvallen. Immers als gevolg der aanvallen treedt albuminurie op. Nog dezer dagen namen wij eclampsie waar bij een vrouw, die 6 uren te voren, bij opneming in partu, geen spoor eiwit inde urine had, terwijl de urine na den 2<ien aanval wel eiwit bevatte. Daarbij komt, dat de albuminurie menigmaal vrij plotseling optreedt, zoodat ten minste eenmaal ’s weeks zou moeten worden onderzocht, een eisch, die, gezien de moeilijkheden, waarmede wij al te kampen hebben bij een om-de-veertien-daagsch onderzoek, niet algemeen is door te voeren. Maar dat is ook niet noodig, wanneer men algemeen behalve op de uierfunctie ook eens lette op de andere verschijnselen en daar aan meer beteekenis hechtte. Men zou dan zieken genoeg vinden en door het voorschrijven van zoutloos voedsel in staat zijn, bij menige vrouw eclampsie te voorkomen. Ik wil hiermede geenszins zeggen, dat het melkdiëet, dat zooveel nut gesticht heeft, geheel moet worden verlaten. Maar het betere is de vijand van het goede en in die gevallen, waarin de tolerantie voor NaCl kleiner is dan 6 Gram per dag, verdient het zoutloos diëet zeker de voorkeur. Die tolerantie te bepalen is niet zoo gemakkelijk, temeer omdat het lichaam middelen bezit, o.a. de verhooging der bloedsdrukking, om het te veel aan NaCl geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Daarom moet veel meerde kliniek ons den weg wijzen en voor zoover mijn ervaring mij tot heden daartoe het recht geeft, acht ik het zoutloos diëet tegenover het melkdiëet aangewezen: I. Bij alle zwangerschapsstoornissen gepaard met sterke oedemen. 11. Bij dreigende eclampsie. HL Bij chronische nephritis, in het bijzonder ter wille van het kind, terwijl IY. een zoutarm diëet inde algemeene diëtiek der zwangerschap verdient te worden ingevoerd. Tot besluit mag ik de resultaten dezer studie bij wijze van stellingen als volgt samenvatten: 1. De tolerantie voor keukenzout is inde zwangerschap gedaald. 2. Het gevolg daarvan is, dat er bij gebruik van gewoon gezouten voedsel regelmatig inde zwangerschap retentie van keukenzout ontstaat. 3. Die retentie is primair onafhankelijk van de nierfunctie en het rechtstreeksch gevolg van de overstrooming van het lichaam met de stofwisselingsproducten van het ei.

98

Sluiten