Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG VAN HET BEHANDELDE inde Vergaderingen Tan November 1916, en Januari en Februari 1917, DER NEDERLANDBCHE GYNAECOLOGISCHE VEREENIGING GEHOUDEN TE AMSTERDAM. Vergadering van Zondag 19 November 1916. Voorzitter: Prof. Nijhoff. ' Secretaris: Dr. Engelhard. Na opening der Vergadering heet de Voorzitter Dr, de Lint uit Gorinchem als gast welkom. Onder dankbetuiging aan den Penningmeester wordt zijn jaarverslag goedgekeurd. Dr. Niemeyer heeft als lid bedankt; de voorgestelde leden Dr. Beker te Arnhem, Dr. Mijnlieff te Rotterdam, Dr. v. Winning te Dordrecht worden aangenomen. Dr. Meurer houdt hierop de volgende demonstratie: De beide door mij te demonstreeren praeparaten zijn afkomstig van twee patiënten, door mij op denzelfden dag geopereerd en wier geschiedenis interessant genoeg is om haar in onze vergadering mede te deelen. Het eerste praeparaat is, zooals u ziet, een myoom. De bezitster van dezen tumor bezocht mij in het voorjaar op mijn spreekuur. De 41-jarige gehuwde nullipara deelde mij mede zich zoo opgezet te voelen en sedert 3 maanden niet meer te hebben gemenstrueerd. Een en ander weet zij aan het climacterium en vroeg mij, of zij zich zou mogen laten masseeren. Zwangerschapsverschijnselen ontbraken. Bij onderzoek bleek eendoor myomen vergroote uterus te bestaan; de grootste myoomknobbel, dien ik u hier demonstreer, lag diep in het kleine bekken; vele andere, doch kleiner, zaten hooger aan het vergroote corpus uteri, dat week was; ook aan het slijmvlies der scheede waren de verschijnselen van zwangerschap te zien. De

Sluiten