Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze „oereieren” verdeelen zich en dringen zich tusschen de deelingsproducten van de andere epitheliumcellen; doch anderen, (en zoo zijn er nog velen) die deze „oereieren” niet aannemen, hoe denken die er over? Het zijn vooral von Winiwarter en Sainmont1), die zich in het embryologisch laboratorium in Luik met dit vraagstuk hebben beziggehouden. Zij konden er zich van overtuigen, dat er zich in het chromatine van de celkernen merkwaardige processen afspeelden. Zij onderscheiden drie verschillende processen en nemen naar aanleiding daarvan aan cellen met: 1. „protobroque” kernen var. a. 2. „protobroque” kernen var. b. en 3. „deutobroque” kernen. De oorspronkelijke cellen bevatten kernen, waarvan het chromatine een netvormige structuur bezit; deze noemt von Winiwarter oellules a noyaux protobroques en deze verdeelt hij weder in twee variëteiten a en b. De cellules a noyaux protobroques a vormen het oppervlakkig epithelium; deze kunnen zich vermeerderen. De overige cellen noemt hij cellules a noyaux protobroques b, ook deze kunnen zich vermeerderen, doch op een gegeven oogenblik houden bij verschillende cellen de verdeelingen op. Haar kernen ondergaan veranderingen, het chromatine vereenigt zich tot strengen. Hij zegt hierover: „Les oogonies” (zoo noemt v. W. de cellen met noyaux protobroques b) „subissent des modifioations de leur structure nucléaire, „dont les premiers symptomes consistent dans Tédifioation aux dépens „du reticulum des cordons chromatiques”. Dit zijn dan de cellen „a noyaux deutobroques”, en deze alleen worden eitjes, doch niet dan nadat inde kernen een reeks van veranderingen hebben plaats gevonden. Duidelijker dan de korte verklaring, die von Winiwarter in zijne „conclusions” hiervan geeft, vond ik de uiteenzetting van deze processen door Lane Claypon2), die ik hierbij overneem: „The reticulum becomes broken up with the formation of a long „fine skin, which winds irregulary about the nuclear area (leptotenic „stage); the skin gradually becomes massed together, until it forms ') Yon Wiwarter. Eecherches sur I’ovogenèse et I’organogenèse de I’ovairo des mammifères (lapin et homme) Arch. de Biol. T. 17 1901, p. 103. 2) Jannet, E. Lane Claypon. On ovogenesis and the formation of tlie interstit. cells of the ovary. The Journ of Ohst. and Gyn. of the Brit.Emp.Yol. IX, 1907, p. 208-209.

125

Sluiten