Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de zuigelingen bereikten het minimum van hun gewicht bij: 700 T L7q tt Lon ttt I 218 IV en | 161 VI en 196 VIII-78.1 1 parae. '473 II parae. j 220 Illparae. , y parae | yn parae + XiXparae. den 2en dag. 69 = 8.8 %|52 = 10.9 % | 33 =l5 % 25 = 11.5 % 18 = 11.1 °/0 11 = 5.6 % „ 3en dag. 372 = 47.5 „ 464 = 34.6 „ 71=32,2 „ 72 =33 „ 51=31.6 „ 48 = 24.4 „ „ 4en dag. 184 = 23.5 „ 118 = 24.9 „ 49 = 22.2 „ 54 = 24.7 „ 38 =23 4 „ 47=23.9 „ „ later. 158 = 20.2 „ 1139 = 29.3 „ 67 = 30.4 „ 67 =30.7 „ 54 = 33.5 „ 90 = 45.9 „ Men ziet daaruit, dat de allerschoonste toestand, waarbij de daling reeds den tweeden dag tot stilstand komt, slechts zelden wordt waargenomen, maar dan toch nog het veelvuldigst bij de 111 parae: de YIII—XIX parae vertoonen dezen bijzonder guristigen toestand het minst dikwijls. Ophouden der daling in gewicht op den derden dag komt vaker voor, het meest bij de I parae, het zeldzaamst alweder bij de YIII—XIX parae, terwijl dit verschijnsel op den vierden dag bij allo groepen ongeveer even veelvuldig optreedt. Xoemt men het eindigen van het gewichtsverlies tot en met den vierden dag in het algemeen nog gunstig, en beschouwt men een nog langer aanhouden daarvan als bepaald ongunstig, dan ziet men zeer regelmatig den ongunstigen toestand veelvuldiger optreden, naarmate de vrouw meer kinderen ter wereld bracht. Het is mogelijk, dat op dit verschijnsel van invloed is het aantal haringen, dat de vrouw doormaakt; maar ook moet men aan den invloed van den leeftijd denken, daar in het algemeen grooter aantal haringen samenvalt met hoogeren leeftijd der vrouw. Toetsen wij het gedijen van het kind, de deugdelijkheid der zogafscheiding nog op een andere wijze, n.l. door het onderzoek van het tijdstip, waarop hot kind het oorspronkelijk gewicht terug kreeg. Herstel van het oorspronkelijk gewicht van den zuigeling had plaats: I T ..„tt ioiCTTT 211 I 151 VI j 194 VIII – 785 1 parae. ! 452 II parae. '2lB Illparae. Ttt ~,t IrTT „ , „ „ r r r IV en V parae. j en Vil parae. | + AlXparae. inde | eerste twaalf 11>4) 323 = 41.1% 189 = 41.8% 87 = 39.9°/0 j5B = 27.5°/0 |42 = 27.8’/0 34 = 17.5% dagen, j j [ na den Iwaalfden „ 402 = 58,9% | 263 = 58,1% 131 =GO % , 153 =; 72 % i 109 = 72.1% 160 = 82.4% dag.

3

Sluiten