Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na 3/j o cm3, regelmatige, weliswaar hier en daar langgerekte contracties op, na */ï om3. komt pas tonusverhooging in lichte mate voor den dag. (Zie kromme 12 en 13 onderste lijn.) Bij vergelijken van de tinctuur van de stengels en bladen met de tinotura erodii bleek, dat die van het droge kruid minder sterk werkte dan die van het versche kruid. De eerstgenoemde kwam in sterkte ongeveer met de tinctura erodii overeen, zooals kromme 14 en 15 doen zien. De tinctuur van het versche kruid werkt iets krachtiger dan de tinotura erodii zooals uit kromme 16 tot 19 blijkt, waar de tonusverhooging wel na dezelfde dosis optreedt, maar na tinct. erodii minder groot is. Een vergelijking der werking van het droge en het versche kruid onderling leveren kromme 20 en 21. Uit bovenstaande proeven blijkt de krachtige werking van de tinctura radicis senecionis op de overlevende baarmoederspier; om dein den aanhef genoemde redenen spoorde dit ons aan na te gaan, of ook inde kliniek gunstige resultaten met het middel te verkrijgen waren. De korte duur onzer waarnemingen maakt het onmogelijk met zekerheid op een terrein, waar toevalligheden de waarneming vaak bemoeilijken, een uitspraak te doen; ik moet mij dus tot het weergeven vaneen voorloopigen indruk bepalen. Bij kraamvrouwen inde kliniek, waar de waarneming de zuiverste resultaten belooft, werd door ons reeds lang tinctura erodii toegediend, wanneer het bloedverlies in het kraambed langer dan gewoonlijk duurde. Onze indruk was, dat het verkregen succes zeer gering of bijna nul was. Inden laatsten tijd wordt nu tinct. radicis senecionis toegediend, 8 d.d. 25 druppels. De werking hiervan is op zijn minst gelijk aan die van secale, dikwijls kregen wij zelfs den indruk, dat zij sterker was. Yan eenige nadeelige of onaangename bijwerking hebben wij nooit iets waargenomen, zoodat wij het gebruik der tinctura radicis senecionis met gerust geweten durven aanbevelen. Moge het geneesmiddel, dat als een groote aanwinst van onzen artsenijschat mag beschouwd worden, spoedig in alle apotheken verkrijgbaar zijn.

19

Sluiten