Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedsdrukking met den sphygmomanometer van Riva Rooci —■ breede manchet werden bepaald. Inden regel werd alleen de systolische druk, een enkele maal slechts regelmatig ook de diastolische druk opgenomen. Behalve bloedsdrukbepalingen bij zieken werd een groot aantal controle-bepalingen verricht bij overigens gezonde, bedlegerige en ambulante zwangeren. Daarbij vond ik de bloedsdrukking schommelen tusschen 100 en 120 mM. kwikdruk; slechts zelden stijgt zij daarboven, zoodat ik, evenals de meeste Amerikaansohe onderzoekers, 130 als de bovengrens beschouw. Hierbij moet ik echter opmerken, dat allerhande omstandigheden op de bloedsdrukking invloed hebben, zoodat een enkele stijging hoven 130 nog geen beteekenis heeft; herhaalde waarneming is dus noodig. Yooral bij ambulante zwangeren zijn die schommelingen vrij groot, veel minder bij bedlegerigen, zooals mij bij een aantal vrouwen, die ik 2 tot 3 maanden achtereen kon volgen, bleek. De gemiddelde' bloedsdrukking bij normale vrouwen inde laatste maanden der zwangerschap is iets hooger dan bij niet-zwangeren. Het verschil is echter gering, minder dan 10 mM. Wellicht staat dit in verband met de toeneming van het NaCl gehalte van het bloed, zooals die ook door ons is gevonden, overeenkomstig de straks besproken meening van Bar. Oedemen oefenen op de bloedsdrukking al zeer weinig invloed uit, wat daaruit blijkt, dat het overgroot aantal vrouwen met gering of matig oedeem een normale bloedsdrukking heeft. Wel vonden wij deze af en toe, tegelijk met een te sterke toeneming van het lichaamsgewicht, gestegen, doch, zooals wij later zullen zien, zonder dat die stijging als het rechtstreeksch gevolg van de KaClretentie mag worden beschouwd. In die enkele gevallen werd het optreden van hypertensie inden regel spoedig gevolgd dooreen lichte albuminurie. Albuminurie bleek wel haast steeds met hypertensie gepaard te gaan; slechts enkele malen was dit niet het geval, o. a. bij een paar vrouwen met syphylis, waar wij een nephrose aannamen. Yoor de beoordeeling der beteekenis eener lichte albuminurie bleek de bloedsdrukking van groot belang, want was deze normaal, dan bleek het niet noodig de patiënte bedrust en dieet voor te schrijven; ernstige stoornissen deden zich dan nooit voor. Yermoedelijk waren dat in hoofdzaak gevallen van lordotische albuminurie. Inde ernstigere gevallen van zwang er schapsintoxicatie is de bloedsdrukking altijd verhoogd! Dit kan welhaast als wet worden beschouwd; de uitzondering toch bevestigt den regel en die heb ik inden tijd van drie jaren niet gezien! Uiteen differentieel-dia-

160

Sluiten