Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleef liggen waar het lag. De baarmoeder trok zich dus naar rechts terug; met deze voorstelling is de bij de operatie gevonden toestand het best te verklaren. Het kind en het uitgestorte bloed hebben zich eenigen tijd tusschen de bladen van den breeden band opgehouden, vandaar de uitbreiding van de bloeduitstorting tot bij de nierloge. Eerst daarna is het achterste blad verscheurd én zijn kind en bloed inde buikholte terecht gekomen. Spreker sluit hier eenige opmerkingen aan ter verdediging van de operatieve behandeling der uterus-ruptuur. In het medegedeelde geval lokte het inde vagina bereikbare voetje als het ware uit tot verlossing langs den natuurlijken weg. Bpr. juicht het toe, dat de huisdokter dit heeft nagelaten. Ook hier zou het geweld, waarmede het kind op nieuw door de ineengekrompen scheur zou moeten worden getrokken, de kans op nieuwe bloeding vergroot hebben. In verband hiermede bespreekt Kou w er in het kort een andere waarneming: bij een multipara, met licht vernauwd bekken, trad spontaan ruptura uteri op: de specialist, die haar in behandeling kreeg, vond den schedel ingedaald, trok het kind zonder moeite naar buiten en verwijderde daarna de placenta, onder de lever gelegen, uit de buikholte. De vrouw herstelde en werd anderhalf jaar later weder zwanger. Zij vervoegde zich inde derde maand der zwangerschap bij spr. Deze was en is van meening, dat men een vrouw, die na baarmoederverscheuring en niet-operatieve behandeling weder zwanger wordt, niet het gevaar eener natuurlijke bevalling mag laten loopen, al zijn er ook talrijke gevallen bekend, waarin dit zonder nadeel heeft plaats gehad. Hij stelde dus voor bij het begin der baring keizersnede te verrichten. Dit plan is echter niet ten uitvoer gebracht, omdat na een paar weken abortus is opgetreden. Driessen is van oordeel, dat de indicaties voor kliniek en gegewone huispraktijk niet dezelfde kunnen zijn, en verdedigt daarom de conservatieve behandeling, indien het ongeluk ten huize der patiënte plaats heeft. In het vervoer der vrouw naar een kliniek ziet hij grooter gevaar voor nieuwe bloeding dan in het uithalen der vrucht door de scheur. Kou wer is van meening, dat het lot der vrouw wordt beslist door de hevigheid der bloeding bij‘het optreden der scheur. In oen groot aantal gevallen is 'de bloeding zóó ernstig, dat geen enkele behandeling haar kan redden. Tamponnade, waarbij immers de tegen – drukking vaneen vaste onderlaag ontbreekt, kan de bloeding zeker niet beheerschen; de vrouwen, die na de conservatieve behandeling inleven blijven, danken dit aan het van zelf tot staan komen

253

Sluiten