Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uteri” de aankondiging bevatte van „een leerboek der gynaecologie van den schrijver dezer voordracht, dat bij genoemden uitgever (van Doesburgh) verschijnen zal”.

De eerste druk van Treub’s leerboek der gynaecologie verscheen in 1892 in twee deelen, een deel tekst en een deel afbeeldingen. Treub licht dit in de voorrede toe: „Na rijp beraad en overleg tusschen den heer Yan Doesbnrgh en mij, zijn zij in den tegenwoordig weinig gebruikelijken vorm van platen aan het boek „toegevoegd. Dit is geschied omdat wij slechts op deze wijze zeker „konden zijn van goede afbeeldingen. Aangezien de nummers der „figuren doorloopen, zal het niet voorkomen der teekeningen in den „tekst, naar ik hoop, geen bezwaar opleveren. Zeker zal dit niet het „geval zijn voor hem, die het boek gebruikt als leerboek en het dus „niet leest, terwijl hij in een gemakkelijken stoel ligt, maar er, aan „zijn schrijftafel zittend, in werkt.”1) Benige regels vroeger: „Ten eerste wijs ik er op, dat het een Zeerboek, geen handhoek is. Een volledige behandeling der verschillende onderwerpen vindt men er niet in en behoort er naar mijn meening niet in .. . Het gevolg van deze wijze van bewerken is, dat dit leerboek een zeer persoonlijk karakter heeft. Het is in de eerste plaats een leerboek der gynaecologie, zoover ik het vak begrijp.” Had Treub door zijn artikelen, vooral over de uterusmyomen, zijn reputatie als opereerend gynaecoloog gevestigd, door zijn leerboek werd hij, onbetwist, de eerste gynaecoloog van Nederland. Het boek pakte, het nam den lezer in door zijn eenvoudigen, helderen stijl, door het ontbreken van geleerden omhaal, door een eigenaardige nuchterheid en door een nauwgezette differentieele diagnostiek. Het vestigde bij de Nederlandsche geneeskundigen de overtuiging, dat het openen van den buik voor de behandeling van ook andere gynaecologische afwijkingen en aandoeningen dan ovariaaltumoren, niet langer een onverantwoorde waaghalzerij was. Een zekere overschatting van de chirurgische therapie was niet te miskennen, maar werd in den loop der jaren, bij eiken herdruk geleidelijk hersteld. Yooral na de uitgave van het leerboek werd Leiden het hoofdkwartier der Nederlandsche gynaecologie. Treub’s meer en meer bekende persoon, en Treub’s reputatie trok zeer sterk aan. Hij ontving gaarne en gastvrij bezoekers aan zijn kliniek en verheugde zich met buitengewoon genoegen over zijn succes. Het scheen alsof Leiden — op een nieuwe kliniek na — hem alles gaf wat hij wenschte. Toen kwam in 1895 het onverwachte overlijden van Yan der Me ij ') Na den derden druk werden de platen in den tekst opgenomen.

86

Sluiten