Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Kouwer’s correctie moge mij het recht geven eveneens op de zaak terug te komen en met het volgende schrijven ook iets aan de discussie toe te voegen en in verband met het groote belang van het onderwerp, mijn voordracht wat uitvoeriger te documenteeren. Ik zal hieraan laten voorafgaan een kort verslag van de discussie van de door mij geciteerde (Ned. Tijdschr. v. Yerl. en Q-yn. 1. c. p. 287) lezing van Ra wis voor de „New-York Obstetrical Society”. In mijn voordracht liet ik dit achterwege, omdat daartoe ter vergadering de tijd ontbrak. Ru echter is de behandeling er van noodzakelijk ter betere beoordeeling van onze eigen discussie, in hoofdzaak van hetgeen daarbij door den heer Kouwer is te berde gebracht. Als aanvulling van hetgeen door mij van Ra wis’ lezing is gerefereerd, (1. c. p. 287) wil ik er aan toevoegen dat deze zich in zijn pleidooi voor de stift (stem) kou beroepen op de ervaring van bekende Amerikaansche gynecologen, terwijl ook verreweg het meerendeel van hen, die aan de discussie deelnamen, bekend waren met het gebruik van de stift. Rawbs verkeerde dus in vrij wat gunstiger positie dan ik, die mij op geen enkel Nederlandsch gynecoloog kon beroepen en bij de discussie louter te doen had met gynecologen zonder eigen ervaring op het gebied der moderne stiftbehandeling. Door Ra wis worden in zijn lezingen geciteerd: 1°. Wylie, die de stift vooral aanbeveelt bij jonge meisjes met slecht ontwikkelde uteri; in 4 van de 5 gevallen had de stift succes; 2°. Davenport, die in den loop van 20 jaar over de 200 gevallen van dysmenorrhee met de stift behandelde, waarbij nooit ontsteking optrad. 3°. Car stens, die er op wijst, dat de stift de ontwikkeling van de structuur van den uterus bevordert; „To accomplish this, the „stem must be long enough to irritate slightly the uterus, so that „it will make efforts to expel it”. 4°. Nor ris en Bern ar d, die op grond van 73 gevallen tot de conclusie komen dat het obstructieve type van dysmenorrhee de eenige vorm is, die kans op herstel geeft, waarvoor zij de stift aanraden. Wat was nu het resultaat der daaropvolgende discussie, waaraan niet minder dan 10 leden deelnamen? Om van alle bizonderheden melding te maken, zoude te wijdloopig worden en is voor de zaak, die ons bezighoudt niet absoluut noodzakelijk. Ik zal mij daarom tot eenigen ervan bepalen. Ten opzichte van de oorzaak der dysmenorrhee verklaarden 9 van Tijdschr. v. Yerlosk. en Gyn. XXYIII. 7

97

Sluiten