Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwierpen, niet alleen door de macht van zijn persoonlijkheid, maar ook en vooral, omdat zij van hem hielden. En hij hield ook van hen. Over ons jongeren oefende hij een vaderlijk gezag; vaderlijke vermaningen, soms zelfs kastijdingen bleven niet uit, doch hij hielp ons, waar hij kon; waren wij op den verkeerden weg, dan bracht hij ons op het goede pad terug, nooit deed een onzer te vergeefs een beroep op zijn steun en voorlichting, doch aan den anderen kant heeft ook nooit iemand onzer geweigerd een opdracht te aanvaarden, al kostte die ook maanden van ingespannen arbeid Kon het anders dan dat op die wijze de Nederlandsche gynaecologie, door hem in zijn jonge jaren gegrondvest, tot een krachtige wetenschap is opgebloeid; die wetenschap is zijn werk en zal altijd zijn werk blijven, want hoe de uiterlijke vormen .ook mogen veranderen, haar grondvesten zijn onaantastbaar en die zijn door hem gelegd. Eu nu is Treub van ons heengegaan. "Wij voelen dat met diepen weemoed, want wij zullen hem op onze vergaderingen missen, zijn hartelijkheid, zijn jovialiteit, zijn spontaneïteit; wij zullen hem ook missen op onze feesten, waar hij steeds zooals overal de leiding had. Maar wij voelen dat ook als een groote zorg, want hij laat zijn werk in onze handen achter — een schitterende nalatenschap, die het uiterste van ons zal vergen haar goed te beheeren, zijner waardig. Maar ik weet zeker namens ü allen te spreken, wanneer ik verzeker, dat wij dat willen beproeven, dat wij ons uiterste best zullen doen zijn werk in zijn geest voort te zetten tot eere van zijn naam en tot heil der vrouwen, voor wier belangen hij zijn geheele leven gestreden heeft. De Heer Stratz, die de discussie over de therapie der placenta praevia, in de vorige vergadering gehouden, niet heeft bijgewoond, merkt op, dat aangezien hij van 200 vrouwen, behandeld volgens Braxton Hicks, er slechts één verloren heeft, meent, zich bij die methode te moeten houden. Daar de Heeren Kouwer en Wesselink verhinderd waren hunne aangekondigde voordrachten te houden, vertoont de Heer de Snoo een aantal praeparaten. Allereerst een reeks ovarium-carcinoraen, waarvan met het oog op de therapie een viertal historiae morbi uitvoerig wordt besproken. a. Een cystadenoma papilliferum malignum. Deze tumor is afkomstig van een ongehuwde patiënte van 27 jaar, die 18 Maart 1919 werd opgenomen. Zij was tot voor korten tijd gezond geweest, doch sinds een half jaar vermagerd, wat zij toeschreef aan een verblijf in Duitschland. Daarentegen werd haar

196

Sluiten