Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van Zondag 7 November 1920. GEHOUDEN IN DE VROUWENKLINIEK TE UTRECHT. Voorzitter: K. de Snoo. Secretaris: Engelhard. Aanwezig: Kouwer, Stratz, Wesselink, Beker, Muller, v. Bouwdijk Bastiaanse, Bijvoet, Lamers, Wijsenbeek, de Groot en eenige gasten. Na opening der vergadering wordt het aftredend Bestuur herkozen. Het nazien van het kasverslag wordt wegens afwezigheid van den Penningmeester tot de volgende vergadering uitgesteld. Wegens een dringend kastekort in het komende jaar wordt op schriftelijk voorstel van den Penningmeester tot verhoogi'ng van de contributie van drie op zes gulden besloten. Het voorstel van Prof. Kouwer, de kosten van het portret van Prof. Treub in het Tjjdschrift voor Verloskunde door de vereeniging te doen dragen, wordt aangenomen. Het voorstel van Wijsen b e e k tot oprichten eener portefeuille met gynaecologische tijdschriften wordt aangenomen. Er zijn 23 deelnemers, de kosten worden geschat op ongeveer f 15.— per deelnemer. De boeken worden het eigendom der Gynaecologische vereeniging, die voorloopig de administratiekosten zal betalen. De Heer W ij s e n b e e k wordt als administrateur der portefeuille benoemd. Daarna krijgt de Heer Muller het woord voor het houden zijner mededeeling over Myxoma uteri en Adenoma cervicis malignum met lichtbeelden. (Uitvoerige beschrijving in het Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.) 0 Myxoma uteri. Een 64-jarige vrouw werd in de Utrechtsche kliniek opgenomen wegens onregelmatige bloedingen en uitvloeiing van eigenaardig geel vocht uit de vagina. De metrorrhagie begon acht weken vóór de opneming, hevig, duurde vier weken, om daarna plaats te maken voor onregelmatige bloedingen; ook bleef toen een gele afscheiding,

207

Sluiten