Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er heerscht op het gebied van behandeling van den baarmoederkanker, al kunnen wij wel niet spreken van „zooveel hoofden, zooveel zinnen”, toch verre van eenstemmigheid. Enkelen willen alleen opereeren, sommigen alleen bestralen, zeer velen opereeren wat operabel is, bestralen wat inoperabel is; verscheidenen sluiten aan de operatie bestraling aan. Wat de bestraling betreft, dit geschiedt dan weder naar voorkeur (en naar praktische mogelijkheid) met Röntgen-, radium- of mesothorium-stralen, meesttijds met combinaties van Röntgen en radium of mesothorium. Aangezien op het oögenblik de chirurgische behandeling nog een voorname plaats inneemt, en te meer omdat hare resultaten nu en in komende jaren meermalen zullen moeten worden vergeleken met die der stralenbehandeling en die der gecombineerde behandeling, gevoelde ik mij, tijdens mijn verblijf in de Vrouwenkliniek te Amsterdam, geroepen, nauwkeurig na te gaan, wat met uitsluitend operatieve behandeling te bereiken is. Het materiaal. De wegens carcinoma uteri geopereerde patiënten in bovengenoemde kliniek vormen hiervoor een zeer geschikt studiemateriaal, omdat in den tijd, gedurende welken Prof. Treub hier de leiding heeft gehad, de indicaties en behandeling weinig verandering hebben ondergaan. Wanneer het carcinoma duidelijk op den vaginaalwand of in de parametria was overgegaan, of de baarmoeder zoo weinig bewegelijk was, dat de portio niet meer in de vulva te trekken was, werd meestal van ingrijpen afgezien. Dan werd eenvoudige excochleatie toegepast, somtijds chloorzinkpasta aangewend en werden in de laatste jaren de patiënten na deze behandeling naar het Antonie van Leeuwenhoekhuis verwezen. De operabele patiënten ondergingen voor de overgroote meerderheid de vaginale hysterectomie, zooals deze in Treub’s „Gynaecologie” beschreven is. In de jaren 1908 (2e helft) tot en met 1913 werd hoofdzakelijk de laparotomie (Wertheim’s-operatie) verricht en in de volgende jaren nog enkele malen. Wegens de hooge mortaliteit is in de latere jaren deze operatie door Prof. Treub weder verlaten en werd bijna uitsluitend vaginaal geopereerd. In de laatste jaren werden ook patiënten voor nabestraling naar het van Leeuwenhoekhuis gezonden 1). ') Daar dit na 1914 pas begonnen is, kon dit geen invloed hebben op onze blijvende resultaten, zooals ze in het volgende medegedeeld worden.

228

Sluiten