Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaan wij de zeer nauwkeurig in dit prachtig werk beschreven 500 gevallen na, dan tellen wij onder de „eerste” 78 gevallen, die dus te vergelijken zijn met ons materiaal, van laparotomie 25 overledenen, hetgeen dus slechts iets gunstiger is dan in Amsterdam, waar 26 patiënten bij hetzelfde aantal operaties verloren werden. Het was dus te verwachten, dat bij geregelde voortzetting dezer operatie ook hier de resultaten gunstiger zouden zijn geworden. Bijna allen begonnen hunne Wert h e i m-operaties met een afschuwelijk hooge mortaliteit; ik noem hier slechts Bumm, die aanvankelijk 35 % operatiemortaliteit had. Vergelijken wij de cijfers van de vaginale hysterectomie wegens carcinoma uteri met die uit andere klinieken, dan moeten wij wel bedenken, dat elke vergelijking van operatieresultaten maar zeer betrekkelijke waarde heeft. Er hangt immers voor deze getallen zooveel af van de indicaties, die de operateurs voor dezen ingreep stellen. De een grijpt alleen beginnende carcinomen aan; de ander zegt: ’t is de eenige kans, en grijpt een misschien inoperabelen tumor nog aan. Bovendien vinden wij niet bij elk percentage vermeld, uit welk totaal het cijfer berekend is, zoodat de mogelijkheid open staat, dat hier en daar met te kleine getallen is gewerkt. In ’t kort medegedeeld, waren de resultaten van vaginale hysterectomie de volgende: in den eersten tijd van uitvoering een mortaliteit van ±30 °/0, die langzamerhand daalde tot ± 8 °/0. Het meerendeel der operateurs heeft een sterfte van omstreeks 10 °/0. Piqué en Mouclair verzamelden in 1899 uit de wereldliteratuur 2357 gevallen met 8.9 °/0. Sommigen hebben een zeer lage operatiemortaliteit, Kis her 1.8 °/0, Olshausen, die van 1892—1906 6 °/G mortaliteit had, kon zelfs een serie van 100 zonder operatiemortaliteit toonen. Als doodsoorzaken (bijna alle door autopsie bevestigd) vinden wij genoemd bij de laparotomie; 3 X peritonitis. 2 X ileus. 1 X apoplexie (thrombusP) 3 X degeneratie cordis. 1 X pneumonie. 2 X degeneratie van hart, nieren en lever. 15 X niet opgegeven. Bij de vaginale hysterectomie: 9 X peritonitis. 6 X ileus. 1 X thrombus.

230

Sluiten