Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontzien van de ureter-mucosa. De oorzaak van de stenose moet in verschillende omstandigheden worden gezocht. Vooreerst moet men erop letten, dat de uretermucosa zoo weinig mogelijk beschadigd wordt. Pranz en Sampson, die het renale einde van den ureter overlangs insnijden, houden hiermede rekening, doordat zij maar eene (Franz) of twee (Sampson,) (één door elk lapje), hechtingen door den ureter leggen, met het doel hem aan den blaaswand te bevestigen. Petersen (64) vat als volgt de gewenschte ureter-behandeling samen: „The utmost care to minimise operative trauma must be observed. The placing of a forceps over the end of the ureter should be avoided. No suture should enter the wall or lumen of the ureter other than the anchoring suture placed in the split extremity of the ureter; and the approximation of the wall of the bladder must be accomplished without undue compression”. Splijting, enz., van het ureter-einde. Bij de vaginale operaties zorgden Kaltenbach, Dührssen, Ban d 1, e.a., dat er geen stenose zou kunnen optreden, door het renale ureter-einde enkele millimeters overlangs in te snijden. Hierdooi werd de monding aanzienlijk verwijd. Van dit principe werd dankbaar partij getrokken door Kelly, San ge r, Krause e.a. AVII ze 1 en Vei t sneden het ureter-einde puntig toe; het geleek dus op den bek vaneen fluit. In enkele gevallen gaf elk dezer afzonderlijke wijzen van behandeling bevredigende resultaten, maar nog altijd was het volkomen betrouwbare principe niet gevonden. Knoop van Boari. In dit stadium van de ontwikkeling van de ureteren-chirurgie kende men de werkelijke oorzaak van de stenose dus nog niet; zij was niet te voorkomen met het splijten van het ureter-einde, noch door het ontzien van de ureter-mucosa. Zonder verder zich over deze oorzaak te bekommeren, ging Boari (6) eene wijziging van den darmknoop van Murphy bezigen bij do anastomose tusschen ureter en blaas. De aanvankelijke resultaten waren nogal bevredigend, doch alras zag men de bezwaren vaneen dergelijken knoop, een vreemd lichaam, in. Was deureter-blaaswond genezen, de knoop losgeraakt en, inde gunstige gevallen, iu de blaas gevallen, dan moest hij verwijderd worden, wanneer hij niet spontaan met de urine naar buiten kwam. Meestal wordt de knoop spontaan uitgewateid, al gaat dit proces wel eens gepaard met meer of minder

51

Sluiten