Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beker antwoordt, dat hij niet een verhoogden intra ahdominalen druk, maar een verhoogden bloedsdruk bedoelt. Y. v. Rooy demonstreert een omriaalsarcoom en een xyphopaag, die enkele maanden geleefd heeft. Vervolgens deelt hij zijne ervaringen met de tang van Kielland mee (geen autoreferaat ontvangen). De discussie hierover wordt tot de volgencfe vergadering uitgesteld. Daar er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering. J. L. B. Engelhard, Secretaris. Vergadering van Zondag 29 Ootober 192 2, GEHOUDEN IN DE VROEDVROUWENSCHOOL TE AMSTERDAM. Voorzitter: Dr. Meurer. Secretaris: Dr. Engelhard. Deze vergadering was gewijd aan de bespreking van de behandeling van carcinoma uteri, welk onderwerp door Prof. Bu mm (Berlijn) werd ingeleid. Va door den voorzitter welkom geheeten te zijn, krijgt Prof. Bumm het woord voor het houden zijner voordracht. Bumm begint met de mededeeling, dat de meeningen over de stralenbehandeling zeer uiteenloopen, hetgeen voor een deel is toe te schrijven aan het verschillend gedrag der kankers tegenover de bestraling. Men zal zich inde toekomst meer met de biologie van het carcinoom moeten bezig houden. Evenals bij de operatieve behandeling is een minimum van vijf jaar noodig voor de beoordeeling der resultaten. Radium. Hij heeft zich van 1911 af met bestralingsbehandeling beziggehouden zoowel van gynaecologische als van chirurgische gevallen en den indruk gekregen, dat het baarmoedercarcinoom in het algemeen vrij sterk radiosensitief, de omgeving daarentegen tamelijk resistent voor de stralen is, in tegenstelling met b.v. tong en rectum, die reeds na één erytheemdosis ulcera kunnen vertoonen. Wanneer de erytheemtijd b.v. 2 uur is, heeft men voor 1 c.M. diepte 6X2 uur, voor 2 c.M. diepte 18X2 uur, voor 3 c.M. diepte 36 X 2 uur bestraling noodig om op de bepaalde diepte de erytheemwerking te verkrijgen. Een bestraling werkt twee weken na; men moet dus, om een volledige erytheemwerking te verkrijgen, de twee bestralingen van een halve erytheemdosis binnen twee weken na elkaar toedienen.

108

Sluiten