Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij alle vernauwde bekkens was de dist. spin. post. aan den kleinen kant inde meerderheid der gevallen (kleiner dan 9Vs c.M.); alleen bij de eenvoudig platte bekkens was deze maat ongeveer evenveel keeren onder 9/2 c.M. als 9% c.M. en daarboven. De oonjugata externa, zonder meer, mag geen indicator zijn voor het vernauwd zijn vaneen bekken. Waren alleen die bekkens vernauwd genoemd, waarvan de conjugata externa minder dan 18 c.M. bedroeg —, zooals wel eens wordt aangenomen, dan zouden meer dan drie vierde der thans vermelde bekkens met vernauwden ingang niet inde berekening zijn opgenomen. Evenwel is in het grootste deel der gevallen de conjugata externa kleiner dan 19Y2 c.M. Uit de maten van den bekkenomtrek valt op te merken, dat bij de algemeen vernauwde bekkens (rachitische, zoowel als niet-rachitische), de maat kleiner is dan bij de andere bekkens, doch lang niet alle maten zijn kleiner dan 82 c.M. Een omtrek kleiner dan 90 c.M. komt bij alle vernauwde bekkens veel meer voor dan bij de normale. Bij de algemeen vernauwde bekkens kwamen uitwendige maten voor, die gelijk waren met of zelfs grooter waren dan de gemiddeld normale maten. Bij alle inden ingang vernauwde bekkens baarden de primiparae vaker spontaan dan de multiparae. Zoowel voor eerstbarigen als voor meerbarigen gaven de rachitische bekkens de slechtste prognose voor de baring. De kleinste maat der conj. vera, waarbij nog een natuurlijke baring plaats vond, bedroeg 7l/2 c.M. (tweemaal, bij multiparae met algemeen vernauwd plat rachitisch bekken). Bij de natuurlijke baring bij vernauwd bekken nemende gevaren voor het kind toe, naarmate het bekken kleiner is. Het groote aantal bekkens, die aan dit onderzoek ten grondslag liggen (500 normale bekkens, 306 algemeen vernauwde, 256 platte bekkens, 122 platte rachitische bekkens, 179 algemeen vernauwde platte rachitische bekkens) en de nauwgezetheid, waarvan het getuigt, verleenen groote beteekenis aan de uitkomsten dezer studie. B. J. K. Dr. B. S. ten Berg e, Assistent aan de Gynaecologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Merkwaardige cellen in chorionvlokken (Chaletsky, Hofbauer, Neumann) Korte inhoud van de Dissertatie (Utrecht, November 1922) met denzelfden titel. In het stroma van chorionvlokken, vooral bij mola hydatidosa, vindt men dikwijls eigenaardige groote cellen. Deze cellen trokken de aandacht van

235

Sluiten