is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, jrg 29, 1923-1924, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Snoo: De indicatie in dit geval was juist. Wij hebben te doen met een multipara en het hoofd puilde slechts matig uit. Na het doorzagen van het schaambeen gaf de bekkeningang dan ook geen weerstand meer. Spr. gelooft, dat bij een zoo ernstige infectie als hier, het gevaar voor peritonitis, ook met de methode van Kouwet, zeer groot is. v. Bouwdijk Bastiaanse heeft ineen analoog geval de keizersnede volgens Kouwet met succes gedaan, zonder peritonitis. De Snoo: ledere temperatuursverhooging tijdens de haring is nog geen bewijs vaneen ernstige infectie; dat blijkt eerst uit het beloop van het kraambed. De aard der ziektekiemen geeft den doorslag; tijdens de haring kennen wij dien nog niet. Dikwijls valt het heel erg mee, zelfö in gevallen van koude rillingen durante partu en tympania uteri; dan is ook het gevaar voor peritonitis na keizersnede gering. Daarom is een groot aantal gevallen noodig om de methode van Kouwer te kunnen beoordeelen. Hinselmann: Na den oorlog is men in Duitschland zeer actief te werk gegaan; vooral de intraperitoneale cervicale keizersnede heeft een groote verbreiding gevonden. Inden laatsten tijd is een sterke ommekeer merkbaar. Tndien Spr. de methode van Kouwer gekend had, dan zou hij hieraan zeker in sommige ernstige gevallen de voorkeur gegeven hebben, Remmelts: Koorts valt dikwijls zoo mee, ook al stinkt het vruchtwater. Inde Amsterdamsche Vrouwenkliniek is de indicatie voor intraperitoneale cervicale keizersnede langzamerhand sterk uitgebreid, ook bij hooge koorts; tot nu toe zonder nadeelige gevolgen. Muller vindt het aantal geopereerde patiënten nog te klein om een zeker oordeel te kunnen hebben, De eerste 60 keizersneden in de Utrechtsche kliniek verliepen alle goed; eerst daarna kwamen de sterfgevallen! Key: lets dergelijks als de methode van Kouwer is 5 a 6 jaar geleden van Duitsche zijde aangeraden voor de cervicale keizersnede. Spr. gelooft dat dit wel voordeel heeft. Muller: Er is een ruime wondvlakte noodig. Daarom moet men het peritoneum niet op de cervix, maar op het corpus vasthechten. Dan is er geen gevaar voor inscheuren ervan. Wijsenboek: Getordeerde tuba en parovariaalcyste. Den 21 sten November 1922 assisteerde ik collega Helleman bij de operatie vaneen patiënte, die de volgende voorgeschiedenis had. De vrouw was 14 maanden geleden voor de laatste maal bevallen* de laatste menstruatie dateerde van den 6<len Augustus, dus 372 maand geleden. Zij had inden laatsten tijd herhaaldelijk aanvallen

247