Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestiging te Rotterdam, niet heel groot is, meen ik toch, dat het zijn nut heeft, ook mijn resultaten te publiceeren. De aanbieding vaneen jubileumnummer aan mijn hooggeachten leermeester ter eere van zijn zilveren hoogleeraarsjubileum biedt mij hiertoe een goede gelegenheid. Het was mij moeilijk ook het aantal niet-geopereerde myoompatiënten mee te deelen. Bovendien lijkt mij het nut hiervan ook niet heel groot, omdat de verhouding tusschen geopereerde (resp. bestraalde) en niet-geopereerde (resp. niet-bestraaldej patiënten sterk zal wisselen, naarmate deze patiënten ■ hoofdzakelijk zijn gekomen door bemiddeling van den huisarts, dan wel buiten den huisarts om. In het le geval zal het percentage van behandeling grooter, in het laatste kleiner zijn. In het geheel zijn door mij geopereerd 58 patiënten wegens myoma uteri, en 5 patiënten wegens metropathia haemorrhagica (2 hiervan vooral ook uit vrees voor carcinoom). Behoudens 1 patiënte met een enorme ovariaalcyste was de indicatie tot opereeren steeds gegeven door het myoom zelf. De patiënten hadden den volgenden leef tij d: 30 jaren of jonger; 1 pat.e 31—40 jaren 17 „ 41—45 „ 19 „ (waarvan 3 met metr. haem.) 46—50 „ 20 „ (waarvan 2 met metr. haem.) boven 50 „ 6 „ De aard der operatiewas voor myoom: abd. totaalexstirpatie : 11 maal. abd. supravaginale amputatie ; 33 maal. abd. hooge supravaginale amputatie : 4 maal. vaginale enucleatie : 2 maal. vaginale uterusexstirpatie : 7 maal. abd. Exstirpatie subsereus myoom : 1 maal. Wegens metropathia haemorrhagica verrichtte ik abd. hooge supravaginale amputatie : 1 maal. vaginale uterusexstirpatie : 4 maal. Eender groote voordeelen, die de operatie ongetwijfeld biedt boven de bestraling, is, zooals vooral Prof. Kou wer zoo sterk op den voorgrond brengt, gelegen inde mogelijkheid alleen het zieke weefsel te verwijderen, terwijl dan soms alle vrouwelijke functies bewaard kunnen blijven. Vooral ook de mogelijkheid tot het sparen vaneen of beide ovaria, of desnoods, alleen

393

Sluiten