is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 30, 03-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPLOSSING G. P. RIJKSDAALDERPUZZLE.

19 Sept. Twaalf anagrammen.

De 12 woorden, waarvan de anagrammen zijn gevormd, zijn : 1. Pantalon; 2. leeuwenaandeel; 3. informatie; 4. aderlating; 5. patronaat; 6. Magdalena; 7. luisterpost; 8. edelsteen; 9. dadelpalm; 10. vrijheidsdrang; 11. dromedaris; 12. tooverlantaarn. De prijs van ƒ 2.50 werd gewonnen door:

Wed. J. Oldenburg, Polderstraat 88, Rotterdam.

De vijf hoofdprijzen door:

den heer L. Putzeist, Koningsplein 116A, Maastricht, den heer J. Maring, Helperweststraat 52a, Groningen, den heer G. Eekman, Verk. Quakkelaarstraat 9, Vlissingen, den heer Y. Plat, lachthavenstraat 10, Sneek en Mevr. Huël, Huygensstraat 106, IJmuiden.

OPLOSSINGEN:

A-puxzIe.

De 10 woorden zijn:

1. Abracadabra; 2. haaknaald; 3. saffraan; 4. alang-alang; 5. aandacht; 6. barbaar; 7. flambard; 8. karavaan; 9. katafalk; 10. Panamakanaal.

Spreekwoord-aftrekraadsel.

Bij de juiste aftrekking bleven achtereenvolgens de na te noemen cijfers als „rest" over: 5-12-11-8- 21 -9-19-10-5-8- 5-5- 6-20-26- 25-14-11-18-21-9-19-10-5. Het spreekwoord is dus :

Elk huisje heeft zijn kruisje. Het tweede (onvolledige) spreekwoord dat er in zit, is: Eerlijk duurt

Kruiswoordpuzzie.

Horizontaal:

1. Cheviot; 7. politie; 14. lariks; 16. kaneel; 17. el; 18. spons; 21. Ra; 22. mes; 24. perceel; 25. bes; 26. anti; 28. N.I.; 29. Gl.; 30. kant; 31. erf; 32. Ede; 34. mal; 35. Inge; 36. Amore; 38. rede; 39. enig; 41. kiwi; 43. snel; 44. Leo; 46. bijna; 48. op; 49. Eva; 50. lei; 51. v.v.;

52. Alex; 55. mug; 57. Solo; 60. haar; 61. barak; 63. land; 65. E.K.; 66. wol; 67. Uri; 68. do; 69. 'Ot; 70. ovens; 71. er; 73. Spa; 74. es; 75. To; 76. Eva.

Verticaal:

1. Clematis; 2. halen; 3. er; 4. via; 5. ik; 6. ossen; 8. oksel; 9. la; 10. Ina; 11. te; '12. Ieren; 13. elasties; 15. N.O.C.; 19. priem; 20. neger; 23. stegen; 25. balein; 27. Irene; 30. karwij; 33. doge; 36. A.G.; 37. EX; 40. Ilex; 42. ibis; 43. spaak; 44. lama; 45. Olga; 47. avond;

53. la; 54. erwt; 56. urnen; 58. olie; 59. la; 60. Hees; 61. blos; 62. kust; 64. Dora; 69. o.a.; 72. re.

Familie-probleem.

Maria is de moeder van den student Henri.

Een gelukkig ongelukje.

Mevrouw (tot haar dienstbode): „Wat meneer vanmorgen had, weet ik niet, Marie, maar ik heb hem nog nooit zoo vroolijk en blij naar zijn kantoor zien gaan. Hij floot als een leeuwerik ]" „Ik' vermoed, dat ik daar de oorzaak van ben, mevrouw," zei het meisje. „Ik heb de pakjes bij abuis verwisseld en vogeltjeszaad in zijn pap gedaan inplaats van havermout 1"

Heit* de> WiHtydaat vuMb

Meer dan een half uur van zweet, en. bloed had het me gekost, maar mijn vangst deed me alle leed vergeten. Minstens 24 pond woog hij, wel is waar niet schoon aan de haak, maar toch klaar om onthult en leeg gemaakt te worden. „Ik geef me over," hijgde de snoek. „Je hebt geluk gehad."

„Geluk? Ha, ha," lachte ik. „Kennis, man, kunst en kracht. Dat is het."

„Niets ervan," gaf de snoek terug. „Van morgen had ik je al in de gaten toen ik mijn rug lag te schurken tegen het steigertje aan den overkant van 't water."

Snel wierp ik een blik naar den overkant van 't water en werkelijk, daar was een steigertje.

„Enfin, nu word ik tenslotte toch nog een nuttig wezen," ging de snoek met iets dat verdacht veel op blijmoedige berusting leek, voort. „Ik heb altijd geleefd van roof en moord. Geen snoekin kon ik trouw blijven, hoewel mijn kroost talrijk was. Daarom ben je me misschien nu de baas geworden. Jullie zijn anders ook niet zulke toonbeelden van deugdzaamheid en trouwe liefde met je glurende en loerende hengelaarskoppen," viel hij onverwacht giftig uit.

Ik lachte hartelijk. Een gesprek met een 24 ponds snoek doet je het leed van minstens 12 weken buitloos hengelen vergeten. Maar ik zei niets, ik wilde hem verder uit zijn tent lokken; hetgeen lukte. „Ik," ging hij voort, een borst opzettend als een kropduif, „ik heb nooit anders dan water gedronken, wat van jullie niet gezegd kan worden."

Dat moest ik hem toegeven. Als hij

ooit in zijn leven een waarheid gesproken had dan was het dit keer.

„Is het lekker, dat water?" vroeg ik een beetje hatelijk.

„En of," gaf hij ten antwoord. „Van water word je sterk, krijg je frissche oogjes en blijf je helderziend.

Heb een beetje medelijden," ging hij ernstig voort. „Stop even mijn kop in het water; ik droog zoowat uit."

Ik bekeek hem een beetje nader, inderdaad, het vel achter zijn kiewen verschrompelde al zichtbaar. Het moet toch hard zijn voor zoo'n beest, die altijd in het water geleefd heeft nu onverwacht op het droge te worden getrokken.

Daarom pakte ik hem beet en duwde zijn kop in het water. Meteen krijg ik met zijn staartknoesten een gemeene linksche die me deed duizelen. En hij ontglipte me. Een plons en staartwuivend verdween hij in de diepte.

Toen schrok ik wakker en veegde de schubben uit mijn nek van het witvischje, dat ik in mijn slaap met mijn hoofd had fijngedrukt.

G.P. Rijksdaalder - puzzle

Wij zouden deze opgave een teekenpuzzle kunnen noemen. De opgave is heel simpel:

Een dubbel-vierkant, uitsluitend met lineaal en passer zoo in stukken verdeelen, en dan tegen elkaar aan leggen, dat het geheel uitsluitend door kromme lijnen wordt begrensd. Elke helft van het dubbel-vierkant moet in slechts twee stukken verdeeld worden, en wel zoo, dat de twee helften van de nieuw te vormen figuur precies dezelfde vorm verkrijgen.

Zooals gewoonlijk wordt een prijs van ƒ 2.50 in geld uitgeloofd en verder nog 5 troostprijzen.

Oplossing gelieve U in te zenden aan de redactie van de Geïllustreerde Pers, postbus 497, Amsterdam, uiterlijk 7 October, op een briefkaart.

De uitslag zal bekend gemaakt worden in het nummer van 17 October a.s.

Goed succes.

MUURRAADSEL.

7 1 I I rzn S I I 1 *> i ' i ! i ' r~f ui ■ V » 1 . 1 » 1 I SE «nzr

Een koopman had zijn balans over het afgeloopen jaar opgemaakt en vastgesteld, wat hij in dat jaar had verdiend. Hij wilde nu voor de aardigheid eens uitrekenen, wat hij per dag had verdiend. Hij deelde dus het bedrag van de jaarwinst dor 365.

Nadat hij de deeling had gemaakt en de uitkomst nog eens afzonderlijk had opgeschreven, scheurde hij het papiertje gedachtenloos in stukken, terwijl het zijn bedoeling was, het te bewaren. De snippers wierp hij in de papiermand.

Later schoot hem dat te binnen en ging hij er naar zoeken. Hij vond niet alle snippers terug. De stukjes, die hij wel nog vond, kon hij tegen elkaar leggen, zooals door de hierbij afgedrukte teekening is aangeduid.

De vraag is nu : kunt U aan de hand van die beperkte, gebrekkige gegevens de deeling vinden en dus het jaar-inkomen van den koopman vaststellen?

Oplossing volgende week.

In bovenstaande teekening moet, beginnende met een klinker welke in alle woorden voorkomt en waarmede ook geëindigd moet worden, van 1 tot en met 8 steeds een letter worden bijgevoegd. Vanaf 8 tot 15 moet steeds een letter worden afgetrokken. De omschrijvingen van de, zuiver Nederlandsche woorden, volgen hieronder. 1. klinker; 2. voorzetsel; 3. oude inhoudsmaat; 4. Stad in Duitschland; 5. werkgedeelte (meerv.); 6. niet willen werken; 7. soort balspel; 8. tabakskorf; 9. speler van het spel No. 7; 10. wangedrocht; 11. gespannen; 12. metselspecie; 13. stapel; 14. deel van een wiel; 15. klinker.

Barbier: „Hallo, ben jij het, vrouwtje? O, ik kom vanmiddag niet thuis om te eten 1"