is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 32, 17-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schipper?" informeerde het meisje en 't antwoord was: „Dat is het nooit geweest. Hoogstens voor korten tijd, maar 't ligt teveel overal vandaan — en er is niets te halen."

Toch, toen we den volgenden morgen na een vrij rusteloozen nacht aan dek kwamen en opmerkten, dat we het eiland tot op een mijl afstand genaderd waren, wees kapitein Barker ons op twee masten, welke boven het lage kreupelhout langs de lagune uitstaken. „Een schip," riep ik uit en Martie stamelde: „Jan! Hij is ons voor geweest."

Barker nam wat hij van het schip kon zien, scherp op en mompelde: „Een groote sloep, als kits getuigd. Australisch, zou ik denken. Die scheepjes vindt je hier soms •— een man of vier aan boord, hoogstens. Toch moeten we nu oppassen" en 'n bevel naar voren roepend waar een der Kanaka's op uitkijk stond, liep hij naar het stuurwiel, waar Evans stond.

De zeilen waren grootendeels ingenomen en meer drijvend dan zeilend naderden we den mond der lagune. Een andere Kanaka kwam uit de kajuit, beladen met een aantal dreigende karabijnen — nu viel 't me ook op, dat Barker en Evans belden een revolver droegen, M'n blik ontmoetend, grinnikte de schipper en zei: „Beter op alles voorbereid te zijn. We weten niet, wie daar aan boord zijn." Hoe lang onze spanning duurde, zou ik niet precies hebben kunnen zeggen, doch tenslotte dreven we de lagune binnen, waarvan het water zóó helder was, dat we den bodem konden zien. En daar, het achterschip naar ons toegewend met den naam „Seaflower, Melbourne" duidelijk leesbaar, lag het schip, dat zeker eens zoo klein was als 't onze. Maar noch aan dek, noch aan den wal was een teeken van leven te bespeuren, ook niet, toen ratelend onze ankerketting uitliep en de „Mapuri" langzaam rond zwaaide, misschien een honderd meter uit den wal. Een kleine sloep lag gemeerd achter het scheepje, geen vijf minuten later roeiden twee Kanaka's Barker en mij naar de „Sea-flower". Na enkele malen luid geroepen te hebben, klom de schipper, zoo snel mogelijk door mij gevolgd aan dek; een uitroep ontsnapte me. Want op het lage achterdek lag het lichaam van een man, 'n blanke — een schotwond in het hoofd duidde maar al te wel aan, hoe deze man gestorven was. Op het voordek, bij den grooten mast, vonden wij het lijk van een tweeden man, ook een blanke en eveneens door een schotwond gedood. Verder was er geen levend wezen aan boord te vinden en van den wal kwam geen geluid. Na eenig beraadslagen besloten we zoo snel mogelijk aan land te

gaan en na Evans en

twee Kanaka's goedgewapend aan boord van de „Mapuri"

achtergelaten te hebben, betraden we het land. In den zachten grond waren duidelijk sporen van laarzen te zien en ze volgend,

kwamen we op een kleine open ruimte.

Een kreet van verbazing ontsnapte ons,

zonder eenige moeite hadden we de gezochte plek gevonden.

Een drietal spaden lag op den grond naast een groote, zeer oude zeemanskist, welke blijkbaar uit den grond was opgegraven; het gebogen deksel stond open en vanaf de plek waar wij stonden zagen we het glanzen en schitteren van gouden en zilveren sieraden en munten. Lappen half vergaan zeildoek lagen overal verspreid en, aan den anderen kant. de lichamen van twee mannen in tropenkleeding, zonderling verwrongen. Eén had geknield gelegen naast den koffer, z'n handen diep gestoken in den inhoud en z'n gezicht, hoewel vertrokken van pijn en reeds tot ontbinding overgaand, ontlokte het meisje een uitroep: „Jan! Maar, dat is Jan!"

Voorzichtig naderden we, vervuld van afschuw over wat we zagen; die beide mannen moesten een plotselingen, onverwachten dood gevonden hebben — bij den koffer! En ik dacht aan de krasjes en het doodshoofd op het kaartje, waaraan deze mannen in hun begeerte geen aandacht geschonken hadden.

Na onzen afschuw overwonnen te hebben, onderzochten we de lichamen, waaruit sinds vele dagen het leven geweken was, en in hun handen, diep weggedrongen, vonden we enkele fijne, zeer scherpe doornen van misschien twee centimeter lang. Toen begreep ik alles; die doorns waren vergiftigd, om niet-gerechtigden te straffen en maar al te goed hadden ze hun vreeselijk werk gedaan. Later, bij nauwkeurig onderzoek, bleek tusschen de vele schatten de koffer honderden van die doodelijke bedreigingen te bevatten en het kostte heel wat werk en voorzichtigheid om ze allen te verwijderen. Zóó had het noodlot de belagers van Martie gestraft. De andere twee op het scheepje waren blijkbaar tevoren door Jan en zijn ons onbekenden makker neergeschoten, geweren lagen onder 't bereik der dooden bij den koffer. Wel, wat valt er nog meer te vertellen?

We begroeven de dooden, sloten den koffer en brachten hem aan boord om later, met veel voorzichtigheid den inhoud te onderzoeken. Drie dagen daarna zeilden we weg van het eiland Tafaoe, de „Seaflower" uit Melbourne achterlatend in de lagune, tot groote spijt van Barker, dien wij echter, zoo goed als de andere leden der bemanning ruimschoots schadeloos stelden. Elf weken na ons vertrek waren we terug in Holland en toen Martie op m'n vraag, welke ik steeds had uitgesteld „Ja" antwoordde, had het toeval me alles geschonken, wat een man slechts begeeren kan: avontuur, fortuin en de liefde van een mooie, lieve vrouw.

Bertie Ham.

Onzuiver bloed veroorzaakt Rheumatische pijnen,

zooals deze ook verwerkt worden in vochtige huizen en bij menschen die een natuurlijk tekort krijgen aan lichaamsbeweging. — Kruschen's aansporende werking op de bloedzuiverende organen stimuleert dat tekort. Kruschen Salts spoort die organen aan en naarmate het bloed dan weer sneller gaat stroomen worden onzuiverheden, die zich anders gaan vastzetten en ophoopen, tot haarden van pijn. afgevoerd langs natuurlijken weg. De werking van Kruschen is zoo volmaakt natuurlijk en zoo heilzaam voor het geheele gestel. — Eigenlijk moest iedereen Kruschen nemen bij de eerste aanwijzing 1 Daarmee voorkomt ge noodeloos lijden, daarbij blijft ge U jeugdig voelen, vrij van pijnen en ongemak, ongezonde dikte, onvoldoende spijsvertering, alles oorzaak en gevolg van onzuiver bloed. Wacht niet tot morgen, begin liever vandaag nog met Kruschen Salts — het oude beproefde recept sinds 1889 — bij alle Apothekers en Drogisten 1,47, 0.76, 0.41* N.V. Rowntree. Amsterdam.

VERBREEK DE SLEUR Betaal niet langer huishuur of hypotheekrente dan strikt noodig is. Laat U bij ons als spaarder inschrijven en U ontvangt na ongeveer 6 tot 7 jaar het geheele kapitaal, dat noodig is voor het koopen of boawen van een huls, waarvoor U niet meer aan aflossing betaalt dan het bedrag, dat U thans aan huur uitgeeft. Na ca. 20 jaar is het huis Uw onbelast bezit Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan: N.V. BOUWKAS „ROHYP SPUISTRAAT 219-221 AMSTERDAM-C. DE OPLOSSING. 't Is voor de huisvrouw in dezen tijd Werkelijk geen kleinigheid: Hoe vult zij toch die vele magen, Die haar thans om iets extra's vragen, 'n Voorraad, die niet mind'ren mag; Eetproblemen ied'ren dag. Zooals men vaak zag reeds tevoren, Wordt uit den nood een deugd geboren. Een vondst verschijnt in 't keukenleven, Die tal van kansen weer zal geven. Om met de fijnste lekkernijen Heel het gezin weer te verblijen! Zonder boter, melk of ei, Zonder vet zelfs bakken wij Taarten, cake en pannekoeken, Flensjes, tulband, and're koeken! 't Klinkt haast als een toovenarij: Toch is 'twaar! Hoe heeten wij? ^Raer Omo Panko VRAAGT UW WINKELIER. PEJA-producten Deventer