is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 33, 24-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in havens kan men mannen van de T.N. aantreffen. Zij waken er tegen eventueele sabotage en treden ook op, indien er zich plotseling vernielingen zouden voordoen. ,

dat is:

TECHNISCHE NOODHULP!

9 Links: Een fabriek is door een bom getroffen en een deel van de installaties is onbruikbaar geworden. De T.N. gaat echter na welke machines nog bruikbaar zijn en zorgt bovendien voor de reparatie.

De Duitsche T.N. heeft voor het gehcele bezette gebied in Frankrijk de bewaking van de electriciteitswerken op zich genomen.

EEN GEWICHTIGE ORGANISATIE, SPECIAAL IN OORLOGSTIJD

Men heeft in de kranten kunnen lezen, dat in Nederland een Technische Noodhulp wordt opgericht, een organisatie, die in Duitschland reeds vele jaren bestaat, en die speciaal in bewogen tijden, gelijk wij ze thans beleven, van groot 'belang is.

De Technische Noodhulp is een vast hulporgaan van de politie, voor het belangrijk openbaar hulpwerk van technischen aard en zoodoende een machtsmiddel van den staat.

De Teechnische Noodhulp bestaat uit een klein bestuur van hoofd-ambtenaren, uit een kern van leiders, die hun taak als eere-ambt vervullen, en uit de vereischte technische helpers, vereenigd in plaatselijke groepen.

Leiders en helpers worden naar de hun toevertrouwde taak ingedeeld en deskundig opgeleid. Voor alle werkzaamheden bestaan afzonderlijke groepen.

Tot de vaste taak van de Technische Noodhulp behoort:

le Technische hulp te bieden voor het feilloos in werking houden van staatsinrichtingen en van zulke bedrijven, die voor het leven onmisbaar zijn.

2e Het uit den weg ruimen van gevaren en vernielingen, ontstaan door luchtaanvallen. 3e Het krachtig bestrijden van catastrophen. Bovendien treedt zij in werking bij alle noodtoestanden, wier bestrijding door buitengewone technische maatregelen succes belooft.

Haar taak geldt zoowel voor vrede als voor oorlog, maar het ligt voor de hand, dat haar bestaan in tijd van oorlog meer dan ooit gewenscht is.

Onze fotoserie van de Duitsche Technische Nothilfe geeft een goeden indruk van den arbeid, die deze organisatie verricht.