is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 34, 31-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijdt Uw huid gebrek aan vitamine F ? Zeker 98 van de 100 dames lijden gebrek aan vitamine F . .-. het vitamine, dat de huid gezond en jong moet houden. Wacht U voor de eerste symptomen van vitamine F-gebrek - een huid, die haar frischheid verliest, brosse nagels, doffe haren ... Vul dat vitaminen-tekort aan. Gebruik Castella VitamineF-crêmes... 2000eenheden vitamine F in iedere tube. Herstel en behoud de jeugd van Uw teint. VITAMINE CRÈMES COLD CRÈME VANISHING CRÈME Weer zoo'n goed D^BBBLM^N -product!

moeder," 2ei Dr. David glimlachend tegen zijn vrouw. „Dr Exner heeft al verklaard, dat Frank het gezicht weer terug zal krijgen. Het is alleen maar een zenuwstoring, een gevolg van de ontzettende schrik. Over een paar uren, een dag misschien, zal hij weer hersteld zijn."

Frau David juichte nu al weer van blijdschap.

,,Ik ga het dadeli/Vaan Lise vertellen. Deze tijding zal het arme kind kalmeeren."

Toen zij bij de deur was, keerde zij zich nog eens om.

„Wat denk je man, zal Frank een litteeken in het gezicht houden? Het zou voor Lise toch wel heel verschrikkelijk zijn, als zij altijd met een man moet leven, wiens gezicht geschonden is!"

Herr Dr. David haalde alleen maar zijn schouders op. En mevrouw maakte een veelzeggend handgebaar. „Nu ja! Er zullen tenslotte altijd nog genoeg voordeelen overblijven, dit dat gebrek goedmaken!"

HOOFDSTUK III.

Uren... dagen... weken... Tijdruimten, waarin vertwijfeling en blijde hoop elkaar afwisselden. Daarna, na eindelooze, vergeefsche pogingen, de zekerheid, de moede rust, die nog veel ontzettender was dam de voorafgegane marteling. Men wist nu, dat er geen dokter, geen specialist, geen professor was, die Frank Nor het gezichtsvermogen kon teruggeven. Alle mogelijkheden waren uitgeput, —r alle hoop was

verloren. Er bleef niets anders meer over dan de zwakke hoop op een wonder, waardoor Frank het licht van zijn oogen terug zou kunnen krijgen.

De .gezondheidstoestand van Franks vader had zichtbaar geleden onder de angst van de laatste dagen. Hij zag zeer bleek. Zijn haren waren sneeuwwit geworden. Zijn gestalte 'Was gebukt; hij had niet meer die forsche, fiere houding van voorheen. Frank had er geen idee van, wat er in het hart en den geest van zijn vader omging, dat de rust, die hij ten toon spreidde, zoodra hij bij zijn zopn was, alleen maar het gevolg was van de uiterste zelfbeheersching.

Sedert Frank Nor, nadat hij van de eene beroemde specialist naar den andere was gegaan, weer in het huis van zijn vader was teruggekeerd, zat hij in een diepe leunstoel bij het raam van een kamer op de eerste verdieping. De eeuwige duisternis, die hem omringde, had een tragische trek in zijn gezicht teweeg gebracht en hem in een heel ander mensch veranderd.

Hij droeg zijn ongeluk als een rechtvaardige straf voor zijn verboemeld leven. Hij had altijd zijn tijd in ledigheid doorgebracht en de lediggang, die hem vroeger zoo had behaagd, was nu zijn straf geworden.

Voor Frank was dus dit vreeselijke ongeluk een goede les geweest. Hoe Lise, zijn verloofde, erover dacht, wordt U de vólgende week verteld.

KLEINE OORZAKEN

CROOTE GEVOLGEN

SLECHTE GEVOLGEN VAN

EEN VRIENDENDIENST.

Op 'n avond wandel ik wat over het kermisterrein. Juist als ik op het punt sta langs een omweg naar huis te gaan, wordt ik op mijn schouder getikt. Een kennis vraagt of ik hem even uit een moeilijke situatie wil helpen. „Kijk," zegt hij, „zie je die twee meisjes? Die Iinksche wil wel met me mee, maat ze wil haar vriendin niet alleen laten. „O," zeg ik, „dat beteekent dat ik de rechtsche moet „nemen".

Of het kwam omdat de rechtsche zoofoeileelijk was, ik weet het niet meer, maar in elk geval was de Iinksche een „juweel". Hij begreep mijn zwijgen en drong nogmaals aan op hulpverleening. Hij zou 4 kaartjes nemen voor de cake-walk en dan wel zorgen dat we elkaar kwijtraakten. Zoo'n schavuit! Ik werd door de rechtsche geaccepteerd en wij gingen gevieren over dat hobbelding. Een idiote trap bracht ons boven in de tent, waar een loopende band, die zittend „genomen" moest worden, naar beneden „lokte". Ik breng mijn linkerbeen boven de band en zal me nu met het rechter een zetje geven... boem, klets, krak...

Ik lig beneden met een uif-en in- depot geschoten knie, weiarmee ik 3 maanden „zoet" ben geweest. Bij nader onderzoek bleek dat een niet voldoende teruggeslagen spijker, precies tusschen gummihak en leer was gekomen, waardoor het rechterbeen was blijven steken.

„Geluksvogel", Huizum.

BIJNA ONGELOOFLIJK...

EN TOCH WAAR. In het volgend verhaal loopen oorzaak en gevolg wat door elkaar, maar 't geval is zóó merkwaardig, dat ik 't hier toch wil vertellen. Ik heb zelf gezien, hoe de gebeurtenis zich afspeelde; anders zou ik iets dergelijks bijna niet mogelijk hebben geacht. Ergens te Amsterdam werd jaren geleden een blok huizen gebouwd met waranda's van beton. De afscheidingen werden voorloopig nog niet aangebracht, om 't mogelijk te maken, dat de opperlui met hun kruiwagens langs het heele blok konden rijden. Een zoo'n opperman liep met 'n kruiwagen grove specie op de derde etage en in 'n oogenblik van verstrooidheid liep hij te ver door, met 't gevolg, dat de kruiwagen van groote hoogte naar beneden stortte. De man liet den kruiwagen niet los — vermoedelijk in zijn verbouwereerdheid — en hij viel mee de diepte in.

Ik zag, hoe de wagen aan splinters viel, maar de opperman stond gemoedereerd op en zei slechts: „Is dat effe 'n mazzeltje?"

Nu zal men zich afvragen hoe 't mogelijk was, dat hij er ongedeerd afkwam. Vermoedelijk heeft hij zich met 'n onbewuste beweging op 't laatste oogenblik van den zwaarbeladen kruiwagen afgezet, waardoor zijn val werd gebroken. Het gevolg was in elk geval, dat zijn wagen aan splinters was en dat hij zelf geen schrammetje opliep.

Hilman J. Feenstra, Dusarstr, 41 1

Amsterdam.

Ze waren goed

bij stem!

Ik ga weg, anders kom ik te laat op de repetitie van ons koor. Wees maar voorzichtig, het is net weer om een griep op te loopen !

Hoor eens even wat een gektich, er zullen er wel veel absent zijn op de repetitie.

Het doet me genoegen, dames en heeren, dat we allemaal aanwezig zijn. Bent U goed bij stem t Hebt V mij71 raad opgevolgd t

Jazeker, Wybert-tabletten ! Bas, tenor, alt of sopraan, Allen bevelen Wi/bert aan.

Alleen verkrijgbaar in origincclc blauwe dooeen.