is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 38, 28-11-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij een

Laten wij een open oog hebben voor het goede

Neen, wc zullen niet probeeren U te overtuigen, dat we In een goeden, prettigen tijd leven. U zoudt

zich niet laten overtuigen, en we vinden 't zelf

óók niet!

Maar toch doen velen van ons er verkeerd aan te meenen, dat er niets goeds van dezen tijd te vertellen valt. Weliswaar kan men dit standpunt begrijpen, omdat men eiken dag opnieuw den druk der omstandigheden voelt, en heel veel ellende om zich heen ziet. Aldus kan men min of meer blind raken voor de goede zijden, die ook deze tijd ongetwijfeld heeft.

Laten we ons wat dit betreft nu maar eens beperken tot 't leven van eiken dag; als we dan goed kijken en eerlijk oordeelen, dan komen we tot verrassende resultaten. Eenige foto's op deze bladzijden zullen ons daarbij een handje helpen.

Zoo'n klein onderzoek kan 't groote nut hebben, dat we ook 't goede in dezen tijd beseffen en waardeeren, en dat we daaruit moed en leering putten. Probeert U 't ook eens?

VROEGER.... ontbrak er nog al eens wat aan ons sociaal gevoel, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in te weinig vrijgevigheid jegens arme medeburgers, maar... .

VROEGER—, interesseerden we ons voor van en nog wat; we wisten om zoo te zeggen als volk wie we waren; we lazen bijvoorbeeld boeken ditjes en datjes, maar....

Rechts: THANS.... nu er schaarschte is aan tal van artikelen, waardecren we pas goed wat we hebben. We gebruiken alles tot het laatste stukje op. Daar komt bij, dat we nu de waarde leeren begrijpen van den arbeid dergenen, die deze artikelen voor ons maken, van den boer. van den arbeider, van den ondernemer.

THANS-- begrijpen we beter, dat we eikaars lasten moeten dragen en dat we elkaar moeten helpen, wanneer 't noodig is.

THANS.... weten we wat 't beteekent Nederlander te zijn; we hebben ons vaderland lief, en zijn trotsch op de roem van groote Nederlanders; we voelen ons met hen verbonden.

Links: VROEGER.... waardeerden we onzen overvloéd niet, en gingen slordig met onze bezittingen om. Wat naar ons inzicht zijn dienst had gedaan, kon weggeworpen worden, ja, soms gingen we zoover zelfs voedsel weg te gooien, maar-