is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 5, 30-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is Uw haarwaschmiddel wel ALKALI-VRIJ? Hoevelen zijn nl#t tevreden met ouderI weuche, alkali-houdende shampoo », zonder dat zij het gevaar hiervan Inzien? Gewone shampoo i vormen met water kalkzeep, die een witten neerslag op het haar achterlaat en het dof en onaantrekkelijk maakt. BLONDONA en BRUNETTA, de moderne alkali-vrije haarwaichmlddelen, maken een eind apn de lastige kalkzeepvormlng. Vtrtorg Vu/ kaar voortaan mil Blondona of Brumua, dt alkali-vrije haaruiaichmtddtltn / BLONDONA I BRUNETTA VOOR HONO HAAR In die flensjes zit zeker een boterrantsoen..., Daar moet U een heele week toch mee doen! Bijna geen boter bevatten ze, zeg! Met PANKO doe ik dat eenvoudig-wegl Panho PEJA-producten Deventer PANKO Is het product, dat een uitkomst Is voor alle gezinnen met kinderen. U bakt er zonder eieren en melk heerlijke, luchtige pannekoeken van. die niet vastbakken. Neem bij voorkeur een ijzeren koekepan - flink heet. Vraagt Uw winkelier ook ROER-OM, het prachtige bakpoeder om zonder eieren, melk of boter, heerlijke cake en gebak te maken.

beeldje, zag hoe het, heel langzaam, met kleine rukjes, naar voren schoof. Verlamd van schrik en verbazing zat ik in m'n stoel en staarde naar wat daar gebeurde en ik erken volmondig nooit zoo beangst geweest te zijn als in die weinige minuten.

Ik trachtte me zelf wijs te maken, dat ik het slachtoffer was van zelfsuggestie, maar wist_ tegelijkertijd absoluut zeker, dat m'n oogen me niet bedrogen: langzaam maar zeker bewoog het beeldje zich naar den kant.

Tenslotte, na een uiterste inspanning, dwong ik mezelf op te staan en naar den schoorsteenmantel te loopen, juist op het moment, dat het ding als 't ware schudde onder een stoot of duw. Ik nam het op — en op dat moment ontdekte ik, dat zich onder de over den schoorsteenmantel gespannen sarong iets bewoog. Ik rukte een deel van den doek weg,,.,., en daar voor m'n verwonderde oogen zag ik een grooten, zwarten kever,

welke in dat gedeelte onder het doek geraakt was en geen uitweg had kunnen vinden.

Rondkruipend had het diertje weerstand gevonden in het afgodsbeeldje en getracht, dat opzij te schuiven. Omdat het zoo licht was, was het telkens een eindje opgeschoven, totdat het over den rand tuimelde en door mij opnieuw was neergezet. Hoe die kever juist onder dat gedeelte van den doek gekomen is, weet ik niet •— maar hij kon er in geen geval onderuit en stuitte in z'n pogingen een uitweg te vinden steeds weer op het beeldje, dat hij dan voor zich uit schoof en over den rand deed tuimelen, zonder zelf een uitweg te vinden.

Nog heden staat T'lani-lé — „Hij die zich beweegt" — op den schoorsteenmantel, maar hij heeft zich nimmer meer bewogen en vrees voor z'n kwaadaardigheid ken ik reeds lang niet meer.

SPREEKWOORDEN

Een spreekwoord houdt een [waarheid in. Die niemand looch'nen kan; Wi] hebben daar in onze taal Bewijzen t' over van. Als d'eene hand de and're wascht, Dan worden beide schoon En ondank is zoowel vandaag, Als morgen 's werelds loon; Het hinkend paard, het is bekend, Komt immer achteraan En er is altijd wel een stok Voor wie een hond wil slaan; Al draagt een aap een gouden ring, Een leelijk ding toch is 't; De beste stuurlui staan aan wal En armoede zoekt list; Wanneer de katten muizen, dan Miauwen ze niet licht En wie z'n neus schendt, schendt [ daarbij Meteen z'n aangezicht; De berenhuid dient niet verkocht,

Eer 't dier gevangen is En een omzichtig handelaar Eischt boter bij de visch; Een goede buur is beter, dan Een mijlen verre vriend En soep wordt nooit zoo heet [gebruikt, Als zij wordt opgediend. Een ezel stoot geen tweede maal Zich aan denzelfden steen, En bij een tweegevecht verdwijnt De derde hond met 't been; Wie „a" zegt, moet ook „b" zeggen. Geen, die 't ontkennen zal, Al geldt dit spreekwoord dan ook [niet Voor één bepaald geval; Kijkt de geneesheer onze keel Bij een ontsteking na, Dan kunnen wij gerust volstaan Met 't zeggen slechts van „a".

HAN VAN ARKEL.

7)a hl aal* ! lm tiaaf/j (uu » - " de geïllustreerde pers n.v.", am.terd«m)

lm V C/PvvW' Hoofdredacteur: A. J. A. M. Weehulren, Amsterdam

ABONNEMENTSPRIJS» De abonnementsprijs van „De Week in Beeld" bedraagt f 170 per kwartaal of 13 cent per week. „De Week in Beeld" is ook verkrijgbaar in combinatie met het damesblad „Margriet"; voor deie beide bladen tezamen bedraagt de abonnementsprijs [ 2.60 per kwartaal of 20 cent per week. (De prijs voor afzonderlijke abonnementen op „Margriet" bedraagt f 1.95 per kwartaal of 15 cent per week).

REDACTIE EN ADVERTENTIES» Alle voor de redactie en voor de advertentie afdeeling bestemde •tukken gelieve men te adresseeren; N.Z Kolk 31, Amsterdam-C.. Postbus 497, Telef. 34935/43176

ADMINISTRATIE-ADRES i Voor administratieve aangelegenheden — abonnementen, bezorging, betalingen, enz. — gelieve men zich steeds te wenden tot een van de kantoren van „De Geïllustreerde Pers": Groningen en Noord-Drenthei Oosterstraat 69. Groningen. Tclef. 3784, Postrekening 76720. Frieslandi Wybrandt de Geeststraat 31, Leeuwarden. Telef 6362. Pngtrek. 77610. Overijael en Zuid-Drenthei Industrieweg HA, Deventer. Telef. 2413, Postrek. 126250- Gelderland: Sweerts de Landasstraat 38 t Arnhem. Telef. 23037, Postrek. 76760. Utrecht i Boothstraat 3. Utrecht, Tel. 11652. Postrek. 352460 Noord -Holland en Amsterdam! N.Z. Kolk 31, Amsterdam-C, Telef. 34935/43176. Postrek. 352450. Zuid-Holland en Rotterdam: Schietbaanlaan 38^. Rotterdam. Telef. 33389. Postrekening 382959 Den H* g en omgeving: Kamperfoeliestraat 181, Den Haag. Telefoon 398314, Postrek. 401657- Zeeland, N.-Brabant en Limburg : Wattstr. 19, Eindhoven, Tel. 5460, Postrek. 392116.

Hei fyeluk .

IN DE VERTE door Hugo M. Kritz

Een bijzonder boeiende roman, vol Interessante verwikkelingen en ongedachte gebeurtenissen. Een boek, dat U eenige uren prettig bezig houdt. Het is de geschiedenis van een jong meisje, wier vader van ernstigen misdaad beschuldigd, in de gevangenis zit. Bestel vandaag nog dit bijzonder spannende a*i/ boek bij den bezorger van dit blad &

ct. Of stuur 'n postwissel van 42'/'j ct. aan DE GEÏLLUSTREERDE PERS N.V., Afd. Verkoop, Postbus ■497, Amsttrdam-C. „Het geluk in de verte" wordt U dan franco per post toegezonden.