is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 9, 27-02-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIEREN ALS

WEERPROFETEN

de- h&buuc waactchuwt

vooc de> natuur

Weerprofeten zijn we eigenlijk allemaal een beetje. Als er •sneeuw op komst is klagen we over een kouden rug, steken de eksteroogen, dan komt er vast en zeker regen. Zoo zijn er nog meer dingen op te noemen, waaruit wij „aan den lijve voelend", meenen te kunnen vaststellen wat voor weer het morgen of overmorgen zal zijn. Het komt inderdaad

wel eens uit ook. Waarom 't uitkwam dat de eksteroog tegen regen ging steken; och laten we ons daarin nu niet verdiepen. Die stof is te droog. Wij willen thans eens een kijkje nemen bij de dieren-weerprofeten..

Er zijn inderdaad dieren, die sterk r?ageeren op weersomstandigheden. Het is zelfs zoo sterk, dat men aan hun deen en laten kan zien wat voor weer er op komst is. De stadsmensch heeft daar zeer begrijpelijk over het algemeen weinig kijk op. Zulke waarnemingen doen zij, die nauw met de natuur in contact staan, zooals de boer, de boschwachter, jachtopziener, schaapherder en andere personen, die hun beroep op 't land of in de bosschen uitoefenen en gelegenheid hebben de dieren in hun eigen wereldje gade te slaan. We hebben 't allemaal wel eens beleefd, dat we zelf tijdens een vacantie om de een of andere onverklaarbare reden bang waren voor regen en dan bij een boer te rade gingen en hem vroegen: „Wat denkt U van 't weer vandaag?"

„Nou, ik denk, dat we 't er niet zonder regen af brengen," was dan bijvoorbeeld 't antwoord en het kwam dikwijls uit.

Hoewel zoo'n uitspraak een teleurstelling beteekende. omdat we zelf toch nog op goed weer

hoopten, bleek onze weerprofeet toch gelijk te hebben.

Hij wist het niet uit zichzelf, neen, hij kent de manieren van de dieren, die in zijn omgeving leven en daaruit kan hij afleiden wat voor weer het zal worden.

Bovendien heeft hij groote ervaring opgedaan met den wind en mede aan de hand daarvan zal de boer of beter, de man die in de vrije natuur zijn beroep uitoefent, u tamelijk goed kunnen inlichten over het te verwachten weer.

Wij zijn hiermede van ons oorspronkelijk onderwerp: „De dieren als weerprofeten" eenigszins afgedwaald.

Uilen zijn zeer gevoelige weerprofeten. Reeds lang voor er regen of storm aan de lucht is, trekken ze zich terug in hun donkere schuilhoeken.

Links: De hond is geen goede weervoorspeller. Men heeft hem de gave van weerprofeet ten onrechte toebedacht. Hij zou deze verloren hebben door zijn intiemen omgang met de menschen.

Rechts: Een haan steekt Vijn kennis van 't weer niet onder stoelen of banken. Kraait hij b.v. 's nachts, dan komt er beslist slecht weer.