is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 11, 13-03-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJDPERK WR.

PÖ221E WETEW.

PUZZLE-PIETEN

Zooals li ziet is de naam van onze pagina veranderd. In plaats van „Puzzlen, Piekeren en Proesten" is aangepast bij de gebeurtenissen van dezen tijd „Strijdperk der PuzzlePieten". De lezer, die een puzzle wil oplossen, moet immers alles „Pietjesekuur" doen, anders komt het niet uit en door de groote deelname aan onze premie-prijsvraag wordt nog regelmatig strijd geleverd.

Deze strijd heeft of kan meer succes hebben, want zooals we in het vorige nummer reeds aankondigden heeft de 3.P. rljksdaalder-puzzle opgehouden te bestaan en wordt voortaan „gestreden" om de „G.P.-Drie-guldenPrijsvraag".

Daarmede is het aantal premies uitgebreid tot acht n.1. drie van één gulden en vijf troostprijzen in den vorm van boekwerken.

OPLOSSING G. P. RIJKSDAALDERPUZZLE VAN 6 MAART 1942.

Plantengroei in den vijver.

Een plantje, dat zich eiken dag verdubbeld heeft de vijver vol in 60 dagen. Op den 59sten dag is de vijver half vol. Twee plantjes zouden op den 59sten elk één helft van den vijver vol gemaakt hebben, zoodat op dien dag (59sten) de vijver bij aanplanting van twee plantjes heelemaal begroeid is.

OPLOSSINGEN

der opgaven van vorige week.

Kruiswoordraadsel

Horizontaal: 1. banketbakkerijen; 12. Anna, 13. raam, 14. ergo, 16. bende, 19. aker. 21. keet, 22. eggen, 23. pees, 24. el,

25. To, 27. N.W. (noord-west), 29. os, 30. ons, 32. fa, 34. ah!, 35. rag, 37. slaan, 38. ras, 40. peren, 42. map, 43. lente, 45. re, 46. nok, 48. pan, 49. el, 50. ode, 51. rog, 52. pap, 53. erf.

Verticaal: 1. breken, 2. nagel, 3. knot, 4. en, 5. tabel, 6. aangenaam, 7. krent, 8. e.a., 9. raap, 10. ljmker, 11. norsch, 15. re, 17. eg, 18. de, 20. Ee, 24. es,

26. of, 28. wreed, 29. ogen, 30. olm, 31. sap, 33. aren, 34. aster, 36. ar, 39. an, 40. pro, 41. nor, 43. lap, 44. elf, 47. Ko, 48. Pa.

De kortste jaren

Het jaar 1936 was zoo kort omdat het begon op een Woensdag en eindigde op een Zaterdag; 1937 was korter omdat het begon op een Vrijdag en eindigde op een Vrijdag.

Het maanlicht......

De volle maan schijnt den geheelen nacht en Is dus bruikbaar. Tegen het laatste kwartier gaat de maan 's nachts op en geeft ook nog licht. Daarentegen is het eerste kwartier onbruikbaar omdat ze te vroeg ondergaat.

Een vervelend geval

De tooneelspeler maakte de handen zwart en trok witte handschoenen aan. Die handschoenen trok hij op 't tooneel uit, zoodat 't publiek in de veronderstelling leefde, dat hij het eerste bedrijf met witte handschoenen aan had gespeeld.

Je moet er maar aan denken

De zon scheen helder. Zoodoende kon het de dikzak aan de schaduw in de coupé zien als de trein van richting veranderde.

9,; El

Horizontaal: 1. indische vrucht, 6. de gezamelljke werkers, 9. gaar maken, 10. maat, 12. rivier, 13. muzieknoot, 14. knaagdier, 16. keukengerei, 17. toiletartikel, 19. jong dier, 21. vertrek, 24. klaar, 26. stapel, 27. muzieknoot, 28. groot rivierschip, 30. duw, stoot, 31. maatstaf of ijkmaat, ook vaandelstok. Verticaal: 1. haarkunstenaar, 2. afsluiting, 3. vuur maken, 4. niet dicht, 5. straatspel, 7. muzieknoot, 8. deel van de hals, 11. sluitmiddel, 13. dier, 15. deel van een boom, 16. vervoermiddel, 18. einde van een moeilijk spel, 19. onderwijs, 20. zuivelproduct, 22. gevlochte bergplaats, 23. daar eet men van, 25. over keurig heertje, 27. droog, onvruchtbaar, 29. verkorte vrouwennaam, 30. familielid.

WINNAARS VAN DE G.P. RUKSDAALDER-PUZZLE VAN 27 FEBR.:

De prijs van ƒ 2.50 werd gewonnen door. J. Broekman, Mgr. v. d. Weteringstr. 78, Utrecht.

De vijf troostprijzen door: A. Koenderink Bolhofstraat 118, Almelo; E. Goevenaar, Mathenesserweg 155b, Rotterdam W.; Mej. C. Dijkman, B. 231, Noordwolde (Fr.); H. Kooien, Adv. Botstraat 49, Helmond; M. te Bos-Putz, Aekade 27, Veendam.

WAT ZULLEN WE NU EENS DOEN? Schoenmaker blijft bij je leest

9,; El Veel plezier kun je hebben in een gezelschap met het volgende spelletje. Er zijn voor noodig: een doosje met knoopen en spijkers, evenveel lapjes stof als er mannen zijn, en evenveel blokjes hout als er vrouwen zijn. Verder een lange draad aren, eenige naalden en enkele hamers, lke man wordt uitgerust met een naald en een lapje stof. Bij bevel beginnen grijpen de mannen in de knoopendoos, breken een stuk garen af, doen de draad in de naald en probeeren in vijf minuten zoo veel mogelijk knoopen op 't lapje stof vast te naaien. Die het grootste aantal knoopen heeft aangezet, heeft 't gewonnen. De vrouwen zullen daar evenals de „slachtoffers" zelf veel plezier mee hebben.

Daarna komen de dames aan bod. Elke dame krijgt een blokje hout, zes spijkers en een hamer. Die nu de spijkers het eerst heelemaal in 't hout geslagen heeft, heeft gewonnen. Voor 't zoover is zijn er al een heeleboel dingen gebeurd en is het de tijd, dat de heeren kunnen lachen, 't Is een aardig spelletje, waarbij 't echter oppassen is, dat de dames niet te veel beschadigen tijdens de timmerij.

NIEUWE OPGAVEN:

(«onder prijs).

Kruiswoordraadsel.

TOO VER VIERKANTEN

Onze oude prijspuzzle in zijn pakje is een geheimzinnig geval. Het zijn „toovervierkanten" met letters. De vraag is de letters zoo in elk der vierkanten te verplaatsen, dat je van boven naar beneden en van links naar rechts gelezen dezelfde woorden krijgt.

Om de opgaaf iets te vergemakkelijken geven wij hierbij een omschrijving van de gevraagde woorden. De volgorde van deze omschrijving is geheel willekeurig.

dorpje bij Zevenaar.

verdieping.

dorpje in Groningen.

kleurling.

erwtensoep.

planeet.

half edelgesteente.

visch.

gissen.

snelschrift.

Oplossingen moeten vóór Woensdag 17 Maart opgezonden worden aan ons adres: Geïllustreerde Pers, Postbus 497 te Amsterdam.

De oplossing komt in 't nummer van 20 Maart a.s. en de namen der prijswinnaars in het nummer van 27 Maart a.s. Puzzle-Pieten aan den slag en de goede oplossing per briefkaart aan ons adres.

DE ERFENISVERDEELING ONDER DE VIER ZOONS EN VIER DOCHTERS

Een boomkweeker wilde rust hebben en verdeelde daarom zijn boomgaard,

waarin 48 appelboomen staan, onder zijn vier zoons en vier dochters. De verhouding van lengte en breedte van den boomgaard is als 6 staat 5.

De verdeeling moet onder de volgende voorwaarden geschieden:

le. Alle stukken land moeten aan oppervlakte precies even groot zijn en op elk stuk moeten zes boomen komen.

2e. De stukken land van de vier zoons moeten van gelijken vorm zijn evenals de stukken van de vier dochters. Echter moeten de

stukken land der dochters een anderen vorm hebben, dan die der zoons.

3e. Elk der 8 stukken moet van de, om het geheele land loopenden weg, bereikbaar zijn, zonder gebruik te maken van het land van een ander.

Land is op 't oogenblik kostbaar. Dus zaten de zoons en dochters te springen om een goede oplossing te' vinden. Ze is er gekomen, maar weet U hoe?

„Pardon, ik beneem U toch het gezicht op 't tooneel niet?"

„Maakt U zich geen zorg. ik heb een interessant boek meegebracht!"

(Stamm Dat lil, Blatt.J

Zoek de schuldige.

In verband met den moordaanslag op den heer X. werden tien personen ondervraagd. Elk der ondervraagde legde de volgende verklaring af.

Aannemend, dat de vijf personen, die een verklaring aflegden, de waarheid spraken, wie is dan de schuldige?

Antoon zeide: „Bertus heeft 't gedaan". Bertus zei: „Ik deed 't niet."

Cor zei: „Ik deed het."

Dirk zei: „Eduard is de tchuldige." Eduard zei: „Dat is waar. Ik ben de schuldige."

Frits zei: „Antoon is onschuldig."

Gerrit zei: „Ik deed 't niet,"

Harry zei: „Frits deed 't niet."

Jan zpl: „Cor is schuldig. Kees zei: Jan is een leugenaar. Hij, Frits en ik zijn onschuldig."

WAT ZULLEN WE NU EENS DOEN? Die de pouffe aanraakt is ai.

Plaats een pouffe op zijn kant midden in de kamer en laat 't gezelschap er in een kring om heen gaan staan. De dames en heeren houden elkaar bij de handen vast en dansen rond de pouffe. Tijdens het springen probeeren de deelnemers elkaar tegen de pouffe aan te duwen of te trekken, zoodat deze omkantelt. Als iemand de pouffe omgeduwd heeft is hij af. Dit gaat zoo verder tot er twee personen overblijven.

Degene van deze twee die dan overblijft is de winnaar, 't Kan een zeer aardig spelletje zijn, waarbij echter niet al te ruw rondgesprongen mag worden om vrede te houden met den gastheer of gastvrouw.

K 738