is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1946, no 3, 10-08-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De woning van den Minister-President te Wassenaar.

O Veel te weinig naar zijn zin vindt dr. Beet gelegenheid voor zijn groote liefhebberij: de studie. Ook thuis is er altijd wel een rapport, dat gelezen moet worden, een nota, die moet worden opgesteld.

Een bijzonder genoegen beteekent het voor de meisjes, als vader tijd weet te vinden om met haar een boek te bekijken.

DR. BEEL

Leidsche straatweg 596. Een aardige woning, maar in het villadorp Wassenaar eigenlijk toch maar heel simpel. Hier moet Z.Exc. Dr. L. Beel wonen, minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden. Het staat in het notitieboekje, maar de bezoeker had er zich toch een andere voorstelling van gemaakt.

Een grintpad leidt naar de voordeur langs perken van fel-bloeiende zomerbloemen. Mevrouw Beel doet zelf open en de journalist stelt zich voor.

„Neen U moet mij niet kwallik nemen, maar voor een interview

heb ik nu geen tijd "

„Een interview is mijn bedoeling ook niet. Kijkt U eens, ik heb hier

een serie foto's."

„Foto's?"

„Ja, die zijn onlangs gemaakt: van U, van dr. Beel, van de kinderen. Mooie foto's, maar de fotograaf heeft weinig aandacht aan de onderschriften besteed en nu zou ik graag hebben, dat U iets van die foto's vertelt."

De afwijzing, die eerst op het g^icht van mevrouw Beel te lezen stond, verandert in een soo£ beri®ing. Misschien is er ook wel wat vrouwelijke nieuwsgierigheid naar «le foto's bij, maar dat was ook juist de bedoeling. Mevrouw Beel gaat voor naar een eenvoudig ingericht studeervertrek. Een bureau, veel boeken en een paar gemakkelijke stoelen.

„U moet maar niet te veel om U heen kijken. Er is zoo veel op te ruimen." Hier is de nette Hollandsche huisvrouw aan het woord. „Gaat U zitten en steekt U een sigaret op." Nu is het de gastvrije Brabantsche, die aan het woord is.

Ja, dat zij een echte Brabantsche is, merk je gauw genoeg bij het gesprek. Zij bezit de ongedwongen gemoedelijkheid, die eigen is aan de Bosschenaren en een Hollander merkt even het zachte, zuidelijke accent op.

„Nu moet U de foto's eens laten zien," zegt zij. „O, heel mooi, maar ik vind dat ik er zelf niet zoo goed op sta."

„Dat vindt iedereen, die zijn eigen foto ziet, mevrouw, maar de camera ziet U nu eenmaal anders dan U het zelf doet."

„Dat zal wel zoo zijn, maar ik vind de foto's van mijn man en vooral van de kinderen heel goed."

„En zoudt U nu misschien willen vertellen, wat de foto's voorstellen?" „O ja. Kijk, hier zijn we met ons vieren in den tuin. Links Margriet, die is elf en daarnaast Marijke. Die is pas negen. Ze gaan alle twee

HOE OUD ZULT

Wat U er van weet en hoe de feiten zijn.

Het is met den langen levensduur ongeveer zoo gesteld als met den vrede: de menschheid heeft er altijd naar verlangd, maar is het nog nooit eens kunnen worden over de beste manier om hem te verwerven.

Een algemeen geldend recept om lang te leven, bestaat dan ook nog niet, maar toch zijn juist in de laatste tientallen jaren een aantal feiten bekend geworden, die in dit verband van belang zijn. Bent U van deze feiten op de hoogte, ja of neen? Wij willen U eens op de proef stellen en zullen dit doen in den vorm van een aantal beweringen, die juist

zijn of niet. De vraag is dus maar: welke van die

beweringen zijn juist?

De gemiddelde levensduur in Nederland bedraagt thans zestig jaar.

Onjuist. De gemiddelde levensduur in Nederland bedraagt thans voor mannen 65.10 jaar, voor vrouwen zelfs 66.40. Deze cijfers zijn, in vergelijking met die van het buitenland, zeer gunstig. De gemiddelde levensduur van mannen bedraagt bijvoorbeeld in Duitschland 59.86 jaar, in Frankrijk 54.30, in Japan 46,92, in Britsch-Indië 22.59. Deze groote verschillen worden in de eerste plaats veroorzaakt door de buitengewoon gunstige sterftecijfers van zuigelingen in ons land.

Vrouwen leven langer dan mannen.

Juist. Dit blijkt reeds uit het hierboven gegeven cijfer van den gemiddelden levensduur. Vrouwelijke babies zijn over het algemeen sterker dan mannelijke, maar ook in de volwassenheid hebben vrouwen meer kans op een lang leven dan mannen. Aangenomen mag worden, dat vrouwen een van nature sterker gestel hebben. Daarbij komt de doorgaans meer regelmatige levenswijze van de vrouw, want zoodra de vrouwen in een beroep werkzaam zijn, vermindert de voorsprong van de zoogenaamd „zwakke" sekse in de kans om oud te worden.

Getrouwde menschen leven langer dan ongetrouwde.

Juist. Het grapje terzijde gelaten, dat dit alleen maar zoo lijkt, is het een feit, dat getrouwde lieden over het algemeen een betere levenskans hebben dan ongetrouwde. De statistiek bewijst bovendien, dat weduwnaars en weduwen, die niet hertrouwen, eerder sterven, dan zij, die opnieuw in het huwelijk treden.

Er bestaat verband tusschen den leeftijd, dien uw ouders en grootouders hebben bereikt en dien, welken U zelf zult halen.

Juist. Het oud worden of het jong sterven zit over het algemeen in de familie. Opmerking verdient echter, dat op deze regel tal van uitzonderingen voorkomen.

Menschen met een prikkelbare natuur sterven eerder dan kalme personen.

Onjuist. Onderzoekingen op dit gebied hebben uitgewezen, dat er geen verband bestaat tusschen een prikkelbaar karakter en levensduur.

Menschen, die aan een ernstige ziekte hebben geleden, kunnen er niet op rekenen even lang te leven als zQ, die nooit ziek zijn.

Onjuist. Als men van een ernstige ziekte geheel is genezen, heeft men even veel kans om oud te worden als daarvóór. De ware levens-verkorter is de verwaarloosde chronische ziekte.