is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1947, no 7, 05-04-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amerikaanse doctoren constateerden:

Amerikaanse doctoren constateerden:

constateerden: k .\aebij

2 van de 3

vrouwen:

,nk in de spie9 el . Bén W ,k „stokte mV

. „stokte mV , • JnIÜk. d

ssSr*

^ SS huid al r»v» h " ' , veel go« er "

«„ ee.ieht A V . v e i« e PVa \n>»" >r .ia slecht»

O !V» as »oeT V « Jj l het wei»chui»>-

.\ae«r."

Wilt U die ideale huid en teint bezitten, die eiken man zo bekoort? Begin dan onmiddellijk met de 14-daagse Palmolive Schoonheidskuur. In Amerika hebben 1285 vrouwen van vijftien tot vijftig jaar deze Palmolive Schoonheidskuur geprobeerd onder controle van 36 doctoren. En twee van elke drie vrouwen merkten binnen 14 dagen, dat haar huid er beter door geworden was, onverschillig of deze vet of droog, elastisch of dor, fijn of grof van weefsel was. Dit is een argument voor U om de Palmolive Schoonheidskuur (zie ABC) ook eens te proberen!

Meer dan zeep... een schoonheidsmiddel! >f.

EEN APART GESCHENK.'

Aan het geschenk herkent men de gever I Geef eens iets anders bij een huwelijk, zilveren of gouden bruiloft. Geef dit ongelooflijk mooie schilderij in warme fijne kleuren. Wat zal men daarvan opkijken, als U DAT cadeau geeft I

En de prijs van dit bijzonder fraaie schilderij? In Drachtige gouden lijst, formaat 52 x 68 cm. (dus meer dan een halve meter in het vierkant) slechts f 18.75.

Vul vandaag nog onderstaande bon in. Stuur absoluut geen geld — maar bekijk eerst rustig thuis het schilderij. Zie de garantiebepaling op de boni

Zend mij ongefrankeerd Uw prachtige reproductie .Chrysanten" 6 dagen op proef toe. Ik behoud uitdrukkelijk het recht deze reproductie binnen 6 dagen ongefrankeerd aan U terug te zenden, indien zij mij niet bevalt, terwijl eventuele beschadigingen voor rekening van .DE TORS" komen en niet op mij kunnen worden verhaald. Alleen als ik het werkelijk mooi vind, zend ik binden 6 dagen een postwissel van f 18.75 naar .DE TORS*.

Naam: Straat: Plaats: No. _

DUIDELIJK invullen s v.p. In open enveloppe, met 2 ct. postzegel, te verzenden. Als U dit blad niet wilt beschadigen, kunt U ook per briefkaart bestellen.

WIB-O

KUNSTHANDEL „DE TORS" FLORALAAN 2a, BUSSUM

Teneinde het schrijven van belangrijke brieven aan de redactie door onze lezers en lezeressen te bevorderen, stellen wij van heden af een premie van ƒ 3.— beschikbaar voor den beste der brieven, die per keer in deze rubriek worden opgenomen. De brieven die men in aanmerking wil laten komen moeten een onderwerp behandelen dat algemeene belangstelling heeft, beknopt zijn en duidelijk geformuleerd. De publicatie der brieven geschiedt met volledige onderteekening.

MIJNWERKERS en

HUISMOEDERS

Terecht hebben wij groote belangstelling voor den arbeid van onze mijnwerkers en het doet ons goed, dat ook de Delftsche studenten voor een poosje in de mijnen zijn afgedaald om ook hun steentje ten bate van onze kachels locomotieven en fabrieken los te hakken. O, ik weet het: steenkool is de ziel van onze economie. Dat staat in alle kranten en zelf zou ik het beroerd vinden als er niets voor de kachel in de huiskamer los kwam, het licht uit zou gaan, de trein niet kan rijden en de productie te lijden zou hebben.

Maar er moet me nu toch iets van het hart. Zijn dan alleen maar de mijnwerkers belangrijk voor het welzijn van ons land?

Wanneer zal de samenleving, die altijd nog beheerscht wordt door mannen die het zoo druk met hun economische en politieke zaken hebben dat ze zijn vergeten huisvader en echtgenoot van hun vrouwen te zijn, nu eens gaan begrijpen, dat eigenlijk de vrouw niet alleen de verzorgster van allen is, de opvoedster der kinderen, maar vooral de draagster van het moreel van een Volk? Zou ons volk zich door den hongerwinter hebben kunnen sleepen zonder het verbeten volhouden en het alles opofferend werken der moeders? Is er heden ten dage een zwaarder beroep — nee: heerlijke taak toch — dan dat van huismoeder, die vechten moet tegen duurte, schaarschte, als maar stapels kapotte kleeren, moreele ontwrichting en vaak afschuwelijke behuizing? Ik vraag geen feministische actie omdat ik mij helemaal niet minderwaardig voel aan den man. Mannen en vrouwen kunnen niet buiten elkaar en de wereld kan buiten geen van beiden.

Wat ik vraag is een gezonder evenwicht in het beoordeelen van prestaties. En meer vraag ik nog om een doorbreken van het inzicht, dat de moeder niet alleen is de onvermoeibare en niets terugvragende, maar ook de centrale figuur in de samenleving. Met haar staat of valt de samenleving en het zou een gelukkige ommekeer beteekenen, als men als gevolg van dat inzicht de maatschappij eens zoo ging veranderen, dat alles zou moeten wijken om de moeder te helpen in haar kostbare taak. Wij zouden gelukkiger kinderen en gelukkiger mannen krijgen en bekwamere en minder afgetobde moeders.

Het is nu soms zoo verlammend naar voor de moeders en daarom is ons volk niet gelukkig.

Rotterdam, 15 Maart 1947.

Agaat Verhoeven-Raake.

R. Deze brief krijgt met glorie de premie van drie gulden. Hij raakt een allerbelangrijkste kwestie in de kern. Het is inderdaad de grootste fout van onze samenleving, dat zij te eenzijdig mannelijk is in den slechten zin van het woord en daardoor verpolitiekt. Zij is niet harmonisch en daarom doet zij geen recht wedervaren aan datgene wat werkelijk belangrijk is: de bloei en het geluk van huwelijken en gezinnen, of nog eenvoudiger: zij is niet bekommerd om het geluk van den doodgewonen mensch, den mensch, die in zijn nood moeder roept en daarmee bewijst dat de moeder de eenige wezenlijke toeverlaat is buiten God.

„Wat een geluk, lieveling, dat wij zitplaatsen gekregen hebben met onze rug naar de locomotief.''

HET NIEUWSTE:

Minder breekbare eieren

Geleerden op pluimveegebied van het Amerikaansche Departement van Landbouw streven er gedurende jaren naar een ei te ontwikkelen dat niet zoo makkelijk zal breken, waardoor het verlies aan eieren minder en do inkomsten van de boeren en de eierhandelaren grooter zouden worden. Met het ei behoeft nu niet precies te kunnen worden gesmeten, doch het zou in staat moeten zijn de schokken van vervoer beter te doorstaan dan de normale soort van eieren.

In het eerst dachten de geleerden dat het dieet van de kippen het antwoord vormde. Toen bevonden zij echter dat kippen met hetzelfde diëet schalen produceerden van verschillende taaiheid. Thans wordt de jacht naar minder breekbare eieren voortgezet door middel van selectieve broeding en de vooruitgang stemt tot dankbaarheid. Terwijl het gemiddelde ei zal breken onder een druk van 1,81 kilogram, zal het nieuwe ei een druk weerstaan van 3,63 kilogram.

SCHAAK-KRUIMEL

Correspondentie-adres: C. J. de Feijter, Snippclingsdijk 11, Deventer.

Knock-out probleem no. 11.

Zwart

Wit

Wit begint en geeft mat in 3 (drie) zetten.

Oplossingen inzenden vóór 19 April a.s.

Oplossing probleem No. 9.

Dr. A. Kraemer, Schweizerische Schachzeitung 1922.

Wit: Kdl, Dhl, La3, Lc4, Pd2; pi: b2, b5, c6, d5, e3, e6, f2, g2 (13).

Zwart: Kc5, Da7, Td7, Td8, Lg8, Pb4; pi: a4, a5, b6, d6, g5, h6 (12).

Oplossing: 1. Dgl!, (dreigt op 1

Lf7, (Tf7, Lh7) 2. f3, (f4, e4.) 1 Th7ü

2. Dfl!, Dg7 (of?) 3. Pe4, mat.

In de K.O. wedstrijd zijn nog 9 deelnemers, voor de andere wedstrijd kwamen 5 correcte oplossingen binnen.