is toegevoegd aan uw favorieten.

De wiekslag; maandblad van de Vereeniging "De Onafhankelijken", jrg 1, 1917-1918, no 10, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een mug tusschen olifanten. Intussehen sleepten de Insolventen de lichamen der dooden in den tempel Jolus. Toen smolten de ijskegels en droop het zout en bedekte de lichamen als met een golvend gesteente.

„Onze Koning. De Troon van onzen Koning Wie is sterker dan onze Koning ? Wie is sterker dan de dood ?”

Toen wolkte er iets ontzaglijks aan. Het kwam met Eljakim mede hoog in de lucht als een onmetelijk floers, dat het Heelal bedekte en het licht verslond, dat waren de tranen, de gebeden, het lijden, de zuchten en smarten der bewoners .van Wreida aan den

overkant van Ruansari. De lasten van hen die niet zijn geweest.

Het was volslagen donker. Eljakim stond voor het steenen graf en riep met groote stem: „Ogso rabanda ! Hier is de Liefde sterker dan de Dood.” Terstond stonden de dooden op. De vuurbrand was heel en levend en met hem het lijk.

Toen werd Vuurbrand, Koning van Rando, omdat hij uit den dof)de was opgestaan.

Eljakim w'erd in Wreida doodgeslagen, omdat hij in Rando het leven had gebracht.

KAREL SCHMIDT.

EEN ANDER HEEFT OOK NOG WAT*GEZEID

Geachte Redactie:

Ook „wij achten het beneden onze waardigheid met den inzender in het openbaar te polemiseeren”. Ik Zeg dit niet alleen, zooals de heer Rooleman, maar ik doe het ook niet, terwijl hij het op een smakelooze manier wèl doet.

Diene dit als bewijs, dat ik er nog ben.

In het algemeen vermeld ik als ergerlijk

feit, dat Van Collem nog steeds voortgaat met zijn zotteklap over het ~Ontstaan van Kunst” en daardoor plaats inneemt, die door verstandige mannen kan worden gebruikt om verstandige ideeën te propageeren.

Een lekkende dakgoot dichte men.

Hoogachtend,

/G. DE DOOD.

Amsterdam, 30/1/TB.

TENTOONSTELLINGS-MÉMOIRES

I

Motto: de Gift-,

Het houden van tentoonstellingen van eigen werken is een bijzonder aangename en veelal nuttige ontspanning.

Aangenaam door de verkoop-mogelijkheid, nuttig vanwege de eritiek.

Van verkoop heeft een ~wilde weinig last.

Meer van de eritiek.

—■ Poedel-naakt staat de eritiek voor u. —■

Goede eritieken krijgt men gestuurd door den schrijver zelf.

Minder goede, slechte (meerendeels) door vrienden en familieleden.

In beide gevallen denkt men, in den ruimsten zin; stik maar.

Maar toch, na dien Goethiaanschen glimlach, die weldra verstart tot een grijns, komt het verzet, (een physieke eigenschap waaraan men

niet ontkomt) en na goed begrepen te hebben, dat, w'at men nu gaat doen alleen ter „ontspanning” dient, schrijft men bijv. 0.a.:

Neen, mijnheer A., ik weet heel goed, wat ik wil, ik zoek ook niet meer, en heb geen onrustige nachten, wat ik maak, weet ik, bewust, werkelijk, geen enkele toevalligheid, ik ben al aan „het witte doek” toe, ik kan er dus naar hartelust op te keer gaan....

Ja, mijnheer 8., als u ’t niet begrijpt, is dat toch mijn schuld niet, kijkt u eens hier ... (en dan geeft men college; bijv. vanaf Ingres, via Millet, Cézanne, v. Gogh, naar Picasso en Kandinsky) en dan zegt men, dat men tot de ~anderen’" behoort....

Oeh kom, mijnheer C., vindt u ’t zoo verward, ziet u liever meer karakter, d.w.z. één soort schilderijen, volgens een bepaald systeem;