is toegevoegd aan je favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 1, 1932, no 4, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERF..KUNST

A 4

MAANDBLAD VAN VERF-INKT-enBLIKFABRIEKEN n.v.

LOODWIT.

11.

De Hollandsche loodwitbereiding.

Bij de Hollandsche methode worden nu de gegoten loodreepen opgerold tot een spiraal, en deze spiraal geplaatst in een pot van aardewerk volgens bijgaande figuur 1. Op den bodem van den pot wordt een scheutje azijn gegoten, de loodspiraal komt te staan op de aan den wand aangebrachte neuzen, zoodat hij niet met de azijn in aanraking komt. Vervolgens wordt de pot afgesloten met een looden of aarden deksel.

Zoodoende is voldaan aan den eisch, dat het lood in aanraking zij met azijnzure damp. Voor een vlot verloop van de reactie is het gunstig als het geheel op hoogere temperatuur wordt gebracht, en bovendien moet men meer koolzuur toevoeren dan in de dampkringslucht aanwezig is. Ongetwijfeld zou de reactie ook wel doorgaan bij gewone temperatuur en zonder extra koolzuurtoevoeging, doch slechts zeer langzaam, te langzaam voor industrieel gebruik.

Fig. 1

De bron nu, die zoowel koolzuur als warmte oplevert bij de Hollandsche methode is paardenmest-

Alle organische stoffen, die in staat van ontbinding verkeeren, ontwikkelen namelijk koolzuur en warmte. Men kan het ontbinden beschouwen als een soort langzame verbranding, een verbranding die zóó traag voortschrijdt dat vuurverschijnselen niet optreden.

hoewel de vrijkomende energie zich wel door temperatuursstijging voelbaar maakt. Kan de warmte niet voldoende ontwijken, dan kan de temperatuur wel zoo hoog stijgen, dat ontbranding optreedt (b,v, brand door hooibroei). Door een zorgvuldige wijze van opstapelen van de ontbindende massa kan men bereiken dat een vrij groote hitte in den hoop optreedt, zonder dat er kans is op ontbranding. Men dient te dat gedurende den tijd, dat het lood in de potten overgaat in loodwit, de ontbinding regelmatig voortgaat. Een van de voornaamste voorwaarden hiervoor is, dat de temperatuur van de buitenlucht niet te veel schommelt, reden waarom men de hoopen mest niet in de open lucht opslaat, maar in afgesloten ruimten, loogen genaamd, die deel uitmaken van een gebouw dat in den winter verwarmd kan worden. De paardenmest mag niet vermengd zijn met mest van varkens of van vleeschetende dieren, omdat deze mestsoorten zwavelwaterstof ontwikkelen, welk gas aanleiding geeft tot de vorming van zwart loodsulfide uit het loodwit.

Oudtijds waren aan een loodwitfabriek ettelijke paarden in dienstverband verbonden

Eén der moderne zeefmachines in onze nieuwe fabriek te Botovio