is toegevoegd aan uw favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 1, 1932, no 6, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. Men scheidt het neergeslagen loodwit van de opnieuw gevormde oplossing van loodacetaat.

4e. Men herhaalt de handeling sub le. en zoo vervolgens.

In de fabrieken, waar men arbeidt volgens het Fransche proces gaat men nu als volgt te werk: Door gesmolten lood te laten druppelen in een bak met water bereidt men z.g. loodgranaliën, gegranuleerd of gekorreld lood. Dit lood brengt men in een kuip met dubbele bodem. De bovenste der beide bodems is voorzien van vele kleine gaatjes, zoo klein dat het lood er niet doorheen kan vallen, en tusschen beide bodems is een aftapkraan aangebracht (zie fig. 4). Gewoonlijk

stelt men een reeks van zulke kuipen amphitheatersgewijs op, zoodanig dat de vloeistof uit de aftapkraan direct in de volgende kuip vloeit. Indien de kuip met gegranuleerd lood is gevuld, laat men de oplossing van loodacetaat toevloeien. Deze oplossing neemt het op het oppervlak van de loodkorrels aanwezige loodoxyde op, waarna men aftapt. Korten tijd nadat de kuip afgetapt is verwarmt het lood zich door een door de toegestroomde lucht plaats grijpende oxydatie, en bedekt zich daardoor opnieuw met oxyde, waarop men opnieuw loodacetaatoplossing laat toevloeien en zoo vervolgens. Men richt het zoo in, dat de oplossing achtereenvolgens de amphitheatersgewijs opgestelde kuipen doorloopt, in iedere kuip wat sterker wordt, en tenslotte uit de onderste kuip in de vereischte concentratie afvloeit. De thans voor

de loodwitbereiding geschikte oplossing wordt overgebracht in een andere kuip. Op den bodem van deze kuip ligt een koperen buis, spiraalvormig gewonden en voorzien van een menigte fijne gaatjes. In deze buis wordt koolzuur, bereid volgens een der reeds vroeger aangegeven methoden, geperst, waarbij het gas door de fijne gaatjes in vele kleine belletjes ontwijkt. Onmiddellijk ontstaat een troebeling van het zich vormende loodwit, waarbij tegelijk de vloeistof die tot dusverre sterk alcalisch reageerde, in alcaliteit achteruitgaat: er vormt zich uit het basische acetaat neutraal acetaat.

(Wordt vervolgd.)

Fig. 3. Kuip met dubbelen bodem en aftopkraon

Koeltorens der Gasfabriek te Semarang, grondverf „Regnault's niet verhardende Loodmenie" afgeschilderd met „Regnault's Aluminiumverf". Alles opgespoten met een Regnault's Verfspuitinstallatie met benzinemotor, Model 40.