is toegevoegd aan uw favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 1, 1932, no 6, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONGEVRAAGD ATTEST.

Onze agenten te Medan, de firma Van Nie & Co., sclirijven ons den volgenden brief:

..Zooals wij U reeds eerder berichtten, werden door de Gemeente alhier met de verschillende verfsoorten welke in aanmerking zouden komen voor het schilderen van de gebouwen op de nieuwe Gemeentepassar, practische proeven genomen. Men heeft met verspuitbare Lakverf ~Renjolin" alsook met Hoogglansverf No. 1 van Uw fabriek, en een aantal andere merken der concurrentie, elk één deur aan beide kanten laten beschilderen en, nadat de verf goed droog was, deze deuren op den grond gelegd buiten en 3 weken laten liggen.

Voor zoover het den onderkant der deuren betreft, kon dus practisch geen lucht toetreden, terwijl de bovenkant aan zon en regen werd blootgesteld. Waar gedurende de proefneming zeer veel regen is gevallen en de deuren plat op den grond lagen, kon het regenwater voor zoover het de paneelen betreft, niet wegloopen en bleef het in de hoeken van de paneelen zoo lang staan, totdat het door de zon opdroogde.

Er kan dus in elk opzicht van een krachtproef gesproken worden en het doet ons genoegen U te kunnen mededeelen, dat Uwe verven tegen deze invloeden het beste bestand waren.

De verven der concurrentie vertoonden meer blaren dan Uwe verf en bijv. ~Dulux ’ kon men in lange repen van het hout aftrekken.

Naar aanleiding van deze voor ons zeer gunstige resultaten hebben wij onmiddellijk werk ervan gemaakt, om ook de leveranties voor de verdere bouwblokken te verkrijgen.”

Er moge hieruit blijken dat niet alles wat een nieuwigheid is en uit Amerika komt. zoo goed is als de verkoopers gaarne doen gelooven, integendeel moge deze practische proef voor velen een aanleiding zijn zich ook door vergelijkende proeven, te overtuigen van het feit dat onze jarenlange tropen-ervaring

in de kwaliteit van onze verven is verwerkt. Meerderen die zulke proeven namen, werden vaste klanten voor onze fabrikaten. Onze verven zijn gemaakt in en voor de tropen.

INCONSEQUENTIES

Sedert 1 Januari 1932 werd in Nederlandsch-Indic de handel in droog Loodwit verboden, wegens het gevaar van Loodvergiftiging voor hen die de droge stof moeten verwerken.

Nu is het verbruik van Loodwit in Indië zeer gering, maar wordt Loodmenie in zeer groote kwanti gebruikt en het gevaar voor loodvergiftiging is bij beide verfstoffen practisch even groot. De koopers van droge loodmenie, laten die op dezelfde wijze verwerken als zij met droog loodwit zouden doen.

De vraag dringt zich dus op: Waarom mag dat bagatel droog Loodwit niet en dat groote kwantum droge loodmenie wél worden verhandeld?

Zoowel het eene als het andere product, kan tegenwoordig door den verffabrikant in olie aangemaakt, in zoodanige kwaliteit geleverd worden, dat de verven bewaard en te allen tijde gereed voor het gebruik kunnen blijven.

• Dir kan nier voopkomen bjj een bus NItT VERHAPDENDE LOODMENIEvande VfepPfabnieken. Rfignaulhs slrijkklape lood; menie kan lange fjjd slaan 7ondep Ie vernapden. Even zorgvuldig roeren ende menieverf kan tot het laatste gram gebruikt wonden. Vraagt gratis monster aan

!>A.REGNAULTsVERF-mKT-EN \/erkoopfiliaal. te BLIKr;^eRIEKEN>« SEMARAMG SOERABAVA Tel 1Ö35 BATAVIA