is toegevoegd aan je favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 2, 1933, no 12, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar neemt direct deel aan de illusielooze en harde opbouwwerkzaamheden der maatschappij. Zij dient ook niet om de menschen op een hooger peil te brengen, want een hooger peil dan te arbeiden terwille van den arbeid is er voorloopig niet, maar zij dient om den blik voor eenheid en samenhang te scherpen. Zij spiegelt, zooals elke Kunst het van ouds gedaan heeft, het gezicht van haar tijd.

Latere generaties zullen het beeld van de huidige samenleving duidelijk uit haar kunstwerken kunnen construeeren. De abstracte Kunst van dezen tijd is een loutering van de vormgeving, een overgangsstadium, het fundament voor een nieuw bouwwerk. Zij wacht op de dingen, die komen zullen. Of enkelen deze dingen reeds voelen of, dat zij als het ware golvend door één groote algemeene beweging zullen worden gebracht, zal nog blijken.

Georges Braque,

Zonder twijfel zal de naam ~kubisme” den meesten onzer lezers niet vreemd zijn. Georges Braques riep het kubisme in 1908 in het leven, d. w. z. in dit jaar exposeerde deze groote artist voor het eerst op de Salon d’Automne een schilderij, waarvan het onderwerp bestond uit geometrische figuren, rythmisch en in harmonische kleuren neergezet. Dit schilderij werd geweigerd. Het kubisme telde onmiddellijk vele aanhangers, zooals Picasso, Fernand Léger, Joan Gris, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Marcoussis, enz. Ook onder de Duitsche, Italiaansche, Nederlandsche en Belgische schilders vond het kubisme aanhangers. Vele zijn weder tot het naturalisme teruggekeerd, doch toch mag men niet zeggen, dat het kubisme zich overleefd heeft. Al doet een schilderij niet direct als kubistisch aan, zoo manifesteert er zich toch dikwijls in de vormgeving de invloed van het kubisme in.

Georges Braque werd op 13 Mei 1882 te Argenteuil geboren, leefde van zijn loe jaar te Havre, waar hij de school bezocht en later als leerling bij een decorateur werd opgenomen. Op zijn 19e jaar vertrekt Braque naar Parijs en bezoekt er de Academie Humbert. Na verrichting van zijn militaire dienstplichten te Parijs teruggekeerd, bezoekt Braque een korten tijd de „Ecole des Beaux Arts” en ver-

Georges Braque.