is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 4, 1930-1931, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch niet alleen uit het door menschenhanden geschapene blijkt deze tweeeenheid, de geheele wereld, de geheele natuur spreekt ervan.

Waar werd ooit volmaaktere schoonheid aangetroffen dan in de Schepping? Wie is er ook maar ten eenenmale in geslaagd de schoonheid der natuur eenigszins te benaderen of te omvatten?

Maar ook, waar werd ooit volmaaktere redelijkheid dan in de Schepping en in de natuur aangetroffen? Is niet het gansche heelal met zijn nimmerfalende regelmaat één groote uiting van redelijkheid?

Was de schepping en de natuur alleen schoonheid, zonder dat de redelijkheid daar noodwendig deel van moest uitmaken, hoe kon zij dan volmaakt zijn?

Maar waar dan de natuur en de schepping zoo onomstootelijk de saamhoorigheid van schoonheid en redelijkheid demonstreeren, waar ook alles, wat door menschenrede en menschenhanden is voortgebracht, datzelfde laat zien, daar kan het toch niet anders, dan dat redelijkheid en schoonheid in de diepste diepte innig met elkaar verbonden zijn, dat zij een tweeeenheid vormen.

's-Gravenhage.

JOOP VELDHUIS.

Schoonheid en redelijkheid iii

Naar aanleiding van het essay van den heer Smeding in ~De Delver” No. 3 wilde ik gaarne een kantteekening maken.

De heer Smeding (wij kennen elkaar te goed) weet, dat wij veel analoogs hebben en toch ben ik het niet geheel eens met zijn verhandeling ~Schoonheid en redelijkheid” en als hij mijn kantteekening gelezen heeft, zal hij misschien zeggen: och, ik geloof, dat wij per slot hetzelfde aanvoelen.

Ook ik heb het jubileumnummer van de V.A.N.K. gelezen. Ook mij viel het betoog van den heer Zwart op, ook mij prikkelde dit betoog tot tegenspraak, doch ten slotte moest ik tot de erkenning komen, dat er toch veel waars in school.

Juist gezien onze tegenwoordig toegepaste kunst, kom ik tot de overtuiging, dat er een te veel aan schoonheid is en de redelijkheid wel wat erg op den achtergrond begint te geraken.

De maatschappij wordt overstroomd met mooie dingen. Alle voorwerpen uit onze dagelijksche omgeving worden verfraaid. Wandel eens door onze groote magazijnen en men ziet een rijke collectie mooie gebruiksvoorwerpen: elk ding, van het kleinste notitieboekje tot het grootste meubel is als een museumstuk.