is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 4, 1930-1931, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede tegen te gaan elke onoordeelkundig verspreide bebouwing, welke niet den aard heeft van landelijke bedrijfsbebouwing.

Het plan vormt, in het kort, nog niet een plattegrond eener gemeente van 130.000 zielen, doch is slechts een voorziening in de directe behoefte, om voor de uitbreiding eener stad van 50.000 zielen op meerdere punten richtsnoer te geven. Voordat de groei belangrijk is voortgeschreden, zal de gelegenheid bestaan dit plan nog krachtiger uit te bouwen, de buitenwijken te verbeteren, het centrum grondiger te saneeren. Met elk uitbreidingsplan is zulks het geval en stadige revisie blijft onontbeerlijk in onzen tijd van snelle evolutie. Daarbij zullen plannen van steeds verdere strekking kunnen ontstaan, van welke men goed doet zich vooraf rekenschap te geven. Alle bebouwing tusschen Phoenixstraat en Spoorsingel, alle bebouwing tusschen Oranjeplantage en provinciaal kanaal zal aan een ruime uitleg van de ring van de oude stad ten offer moeten vallen, de omgeving der Rotterdamsche poort eischt grondige wijziging. Wie betoogt, dat industrieele ontwikkeling, als die der constructiewerkplaatsen, en zelfs als die der gemeentebedrijven, misplaatst is en verwijderd moet worden als een gezwel in het lichaam der stad, die zal nü nog ongeloovig worden aangehoord, al leert de ondervinding in al onze groote steden, dat die bedrijven toch steeds verouderen en dan telkens in een snel tempo vervangen worden door nieuwe inrichtingen op betere plaatsen gelegen. Aldus zal, in den loop des tijds, de groei der gemeente meer en meer de mogelijkheid scheppen het onderhavige plan zijn noodige verbeteringen toe te voegen, terwijl dit plan op zijn beurt weer voldoende elementen bevat om dié groei en bloei der gemeente te bevorderen, welke de middelen tot doorvoering dezer verbetering moeten verschaffen. Daarbij zal het plan kunnen uitgroeien tot dat eener geleidelijk te verwezenlijken, fraaie en harmonische stad.*

Indien deze over de innerlijke kracht beschikt van het Delft uit vroeger eeuwen, zal ons uitbreidingsplan de totstandkoming van een stadsbeeld, evenwaardig aan het historisch geworden Delftsche, meer bevorderen dan in den weg staan.

V. MEURS.