is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 5, 1931-1932, no 10, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ETIKET VOOR VERZAMELMAPPEN

ONTWEPP BRIEDÉ

woordigd. Een klein deel van deze collectie-Strens werd van 7—14 Mei, tijdens de boekenweek, geëxposeerd in de Bijenkorf in Den Haag. Hoewel in de veelheid en volheid van zulk een magazijn iets gauw over het hoofd gezien wordt, had deze tentoonstelling zeer veel belangstelling. Joh. Schwencke verzorgde het met vele goede boekmerken geïllustreerde prospectus van deze expositie.

Eenige weken vóór deze tentoonstelling werd door de heeren Schwencke en Strens een circulaire verspreid, waarin zij kennis gaven van de oprichting van den ~Groot-Nederlandschen kring van vrienden, verzamelaars en ontwerpers van ex-libris en gelegenheidsgrafiek” (Nederlandsche Exlibriskring) met N.E.K. als ~slagnaam”. Reeds herhaalde malen was hen n.l. ook van builenlandsche zijde, de vraag gesteld, of in ons land ook een ex-librisvereeniging bestond. Nu was er reeds eerder een vergeefsche poging gedaan tot het oprichten van een dergelijke vereeniging. Er werd dus wel even getwijfeld of zoo’n vereeniging nu wel kans zou hebben op een langdurig bestaan. Doch waar in ons land en ook in Ned.-lndië steeds meer verzamelaars opstaan en vele van onze beste sierkunstenaars zich op lofwaardige wijze aan de ex-libriskunst hebben gewijd, zijn zij van oordeel, dat de belangstelling nu algemeen groot genoeg is, om alle Nederlandsche vrienden, verzamelaars en ontwerpers van het ex-libris byeen