is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 7, 1933-1934, no 8, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ’t zeere bekoopen eiide l)ezuren), maar die anderen laten hunne tale staan. JMasehien en wisten zy niet dat gy ’s konings dochter zyt ende vrmditen zy nu die wrake. Zouden zy aehterwerdes keeren ende niy ontvaren, al myn werk ware te kwiste. Dies zal ik hen doen verwoeden.

Die markies stak nu zyn hoofd over den muur ende sprak: Ilooge baroenen, groote eere is my gevallen, dat gy zyt komen. Ik en wille u die poorte niet ontzeggen. Ik zal u wale ontvaan. Maar en ducht gy u niet, dat die dood u ])ort, dat het naakt uwen ende, dat gy ramp zult hebl)en, dat myn kater n zal verbyten, alzoo als hy uwen weldigen l)roeder deed, ofte dat gy zult stupen vooi‘ den hangdief ende windewaaien'? Herde vele hel)t gy mesdaan. dan eenig ridder hebt gy in onzuverheden gelegen ende kwade werken komen te kwaden loone. En wilt gy niet achterwerdes keeren, als die l)looden plegen, dei' kwaadheid af staan ende thuus gaan onime uwe zonden te belyen met l)erouwenesse ende n daaraf te dwaan in l)iechte ende kniegebeden?

Wy en roepen u des niet te rade! Wy en hebben wat doen van uwen sermoene. In korter ure zullen wy up n komen, is ’t u leed ofte lief, antwoordden die renzen. Ons beiden hier is alree te lang! Zy begonsten met breeden aaxen: boomen houwen al dat zy mochten ende in die borchgrachte werpen, gelyk of ’t rieden waren.

Ileinout brochte nn zyn wyf, ende Tibeert (nochtan dat zy nare weenden ende ontfermelyke klageden) ter duwiere waart met zynen zone ende die wyflyke meisniede algader, eene groote sameninge, die allen gemeenlyke grooten rouwe dreven ende kamiden: „O wi, O wach, ’t is al verloren, oft ons en helpe (lod, onze heere!”

Katharyne ving hem in haren armen ende maakte met haren tranen zyn aangezichte nat.

Zoete Reinout, zoo blyvet Gode volen, sprak zy ten lesten, als hy orlof nam aan allen die onder den torre verzaamd waren.

stupen voor den hangdief ende windewaaien = buigen voor den beul en bengelen aan de galg. meisniede = buispersoneel.