is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1938-1939, no 7, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertegenwoordigde landen, dit voornamelijk te bereiken door het houden van uitwissel-tentoonsteiiingen (zie jaarverslag 1937).

Door deze gedachte geleid, organiseerde het bestuur reeds in 1935 en '36 uitwissel-tentoonsteiiingen met Frankrijk (Ecole de Paris) en Tsjecho-Slowakije. Ook nu weer werd met dit doel verbinding gezocht met Polen, Denemarken, België en Joego-Slavië, nadat reeds toezegging was verkregen van den Directeur van het Gemeente-Museum te Den Haag, om aldaar het werk van de eventuële gasten te exposeren. Geen van deze pogingen werd evenwel met succes bekroond. De algemene oorzaak van deze mislukking zal wel voornamelijk zijn terug te brengen tot de onrust en de twijfel, ontstaan door de gespannen politieke internationale verhoudingen en toestanden. Het bestuur geeit echter de hoop niet op, in de naaste toekomst tot overeenstemming te komen met België en Frankrijk.

UITGAVE.

Met medewerking van ons lid S. H. de Roos en de Fa. F. W. Duwaer te Amsterdam heeft het Bestuur dit jaar onzen leden en donateurs het bezit kunnen verzekeren van een map, inhoudende 12 houtsneden van J. L. M. Lauweriks, mede bevattende een inleidende tekst door S. H. de Roos. Getuige de vele ingekomen dankbetuigingen, is deze uitgave met zeer veel waardeering ontvangen.

FEDERATIES.

Ook dit jaar was de Vereniging aangesloten bij de Amsterdamse- en de Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen. Het Bestuur is den afgevaardigden naar deze instanties ten zeerste erkentelijk voor het afdoen der werkzaamheden, welke aan hun funcfie zijn verbonden.

SCHENKINGEN.

Werken van 14 leden, aangekocht door het Bestuur met daartoe bestemde gelden uit de kas der Vereniging, werden aangeboden aan het te stichten Stedelijk Prentenkabinet te Amsterdam en in dank aanvaard door den Directeur, Jhr. D. C. Röell.

PERMANENTE VERKOOP GELEGENHEID.

Het Bestuur heeft zich, na Den Haag, thans ook verzekerd van een pied-a-terre der Vereniging in Amsterdam en wel in de Kunsthandel van den Heer J. Aalderink, Spiegelgracht 15. Hier is steeds, evenals in den Haag in de kunstzaal Scherft, Laan van Meerdervoort 88, een collectie werk van leden voorradig, die te allen tijde voor het publiek is te bezichtigen. Tevens zullen in de tentoonstellingszaaltjes van den Heer A. exposities worden gehouden van werken uit de aanwezige collectie.

SLOTWOORD.

Ondanks de moeilijke tijd, moeilijk voor allen, zeer moeilijk voor den beeldenden kunstenaar in het algemeen, maar in het bijzonder wel voor den graficus, ondanks de ontmoedigende omstandigheden, zonder de stimulans van een belangstelling, waarop wij wel geen recht hebben, maar die wij toch voelen waardig te zijn, blijft de grafische kunst zich handhaven, blijft onze Vereniging zijn kracht behouden, wordt er tóch doorgewerkt, wordt er grafiek gemaakf. Dat een Vereniging als de onze in deze tijd nog levensvatbaarheid heeft, dat zij zich zelfs uitbreidt tegen alle logica der omstandigheden in, is voor ons een bewijs, dat de grafische kunst nog lang niet „afgedaan" heeft, ja, misschien nimmer sterker zijn zelfstandigheid heeft bewezen dan juist nu.

Dat het besef hiervan, te zamen met onze liefde voor de nobele, oude technieken, den leden moge sterken in hun strijd van vandaag en hun moed moge schenken voor de toekomst!

27 Maart 1938. AREND HENDRIKS

Secretaris.