is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 13, 1939-1940, no 1, 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FRANSCHE BEELD-

HOUWERS IN HET STEDELIJK

MUSEUM TE AMSTERDAM

I J uar Frankrijk al sedert jaren het land der beeldhouwers is, was het een mooie en vruchtbare geste, een groote greep uil deze groep van gestorven en nog levende kunstenaars uit dit gilde te doen, die steeds de Nederlandsche collega's een richtsnoer kan zijn. Uit deze groep treedt Rodin wel als de meest machtige en de belangrijkste naar voren, alhoewel mogelijk nu bedenkingen rijzen tegen zijn opvatting, zijn streven, zijn geweld; echter, dit alles gezien in verband met den tijd waarin hij leefde, mogelijk als reactie op 't geen vóór hem werd geproduceerd, kan men toch moeilijk zijn genialiteit miskennen, al stelt men thans de aesthetische idealen anders en vervallen de heel veel jongeren in een sterk tegenovergestelde sfeer. Rodin kan men zien als een littérair, sensueel en zéér bewogen beeldhouwer, bij wien het vrouwenlichaam sterk culmineert. Een schepper van lyrische groepen, dramatische figuren, zéér realistisch, met een groote tendenz en neiging tot hei overdrachtelijke. Hij was de hernieuwer van een eenigszins op conventioneele paden doodgeloopen beeldhouwkunst, zijn voorgangers Rude, Barye, Carpeaux niet te na gesproken. Hij was een groot vereerder van de romantici, en hoewel zijn voorliefde, gelijk reeds gezegd, dikwijls naar de lyrische groepen uitging, wortelt zijn werk toch in de materie. Het is zwaar en geheel van deze aarde; vaak ontkomt men niet aan een chaotischen indruk, die toch weer tot een groote, algemeene samenvatting heeft geleid.

Zijn werk, hoewel gedetailleerd, is grootsch gezien, het is stroomend van leven en mist overal de gesloten vormen, die b.v.

Maillol zoo beheerscht en classiek maakt. Grooter contrast was dan ook niet mogelijkl Rodin is bij uitnemendheid de beeldhouwer van de beweging, de uitbeelder der menschelijke hartstochten, de schepper van man-en-vrouw, faun en nymf, saters en dryaden.

Zijn kunst vertegenwoordigt de stuwende geest van een vervlogen tijdperk, het individueel gemoedsleven van den impressionist.

Talloos zijn zijn portretten van groote tijdgenooten, acteurs, DE DELVER XIII No. I