is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 14, 1940-1941, no 4, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afdeelingen zijn gesplitst in vakgroepen. Hierin worden door een toelatingscommissie voor elke groep, toegelaten de daarvoor in aanmerking komende leden der toegetreden vereenigingen. De toelatingscommissies hebben ervoor te waken, dat alleen de in aesthetischen zin zelfstandige kunstenaars zeggingschap in de vakgroepen hebben.

DE BESTUREN: 1. Het Hoofdbestuur

2. De Afdeelingsbesturen

3. De Vakgroepbesturen.

1. Het Hoofdbestuur beheert de Stichting, en is bevoegd tot al hetgeen noodig is voor het bereiken van het doel der Stichting, voorzoover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens de Statuten niet aan anderen is toegekend.

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden aangewezen door een gezamenlijke verkiezing door de besturen der afdeelingen. De overige leden worden aangewezen door elk afdeelingsbestuur als vertegenwoordiger van zijn kunst in het Hoofdbestuur, met goedkeuring van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

2. Een Afdeelingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden, of zooveel leden meer, als voor een juiste behartiging van de belangen, welke in de afdeeling worden vertegenwoordigd, wordt noodig geacht.

De aanwijzing der leden geschiedt volgens regelen voor elke afdeeling vast te stellen. (Dus met inachtneming van de bijzondere verhoudingen, die zich in een bepaalde kunst kunnen voordoen).

3. Een vakgroep wordt bestuurd door een vakgroepbestuur, bestaande uit ten minste drie leden of zooveel leden meer als voor een juiste behartiging van de belangen, welke in de vakgroep worden vertegenwoordigd, wordt noodig geacht. Verkiezing van de leden van een vakgroepbestuur geschiedt volgens regelen bij de instelling van de vakgroep vast te stellen, op den grondslag van gebleken initiatief, verantwoordelijkheidsbesef en bekwaamheid, en met dien verstande, dat het Hoofdbestuur bevoegd is een keuze af te wijzen, indien deze aan de gestelde eischen niet beantwoordt. De voorzitter van het vakgroepbestuur wordt uit de gekozen bestuursleden door het Hoofdbestuur aangewezen. Voor taak en werkwijze van elk vakgroepbestuur stelt dit onder goedkeuring van het Hoofdbestuur, het betrokken afdeelingsbestuur gehoord, een reglement vast. De afdeelings- en vakgroepbesturen treden niet naar buiten op, dan met machtiging van het Hoofdbestuur, voor die onderwerpen, welke als zoodanig bij Huishoudelijk Regle-